Forsiden

AI-94/09 - Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
 

 

 

 

Nr.                                          Vår ref                                              Dato
AI-94/09                                  200601191                                       17.12.2009

 

Instruks om reiserestriksjoner overfor enkeltpersoner fra Moldova

Departementet viser til at utlendingsloven 2008 trer i kraft 1.1.2010. Utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd medfører at departementet kan instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn.

Departementet viser til tidligere instrukser, siste gitt i brev av 27.3.2009, på bakgrunn av at Norge har sluttet opp om EUs felles holdninger om særlige tiltak mot representanter for myndighetene i Transnistria-regionen i republikken Moldova.

Norge har sluttet opp om EUs felles holdning 2009/139/FUSP av 25.2.2009 som forlenger gyldigheten til felles holdning 2003/160/FUSP med 12 måneder.

Felles holdning 2009/139/FUSP med gjeldende personliste følger av lenke nedenfor. Til orientering fremgår også lenke til EUs felles holdning 2008/160/FUSP. Reiserestriksjonene fremgår av sistnevnte felles holdningen artikkel 1 flg.

Med hjemmel i utlendingsloven 2008 § 76 tredje ledd instrueres Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, utenriksstasjonene og politiet om at det ikke skal utstedes visum til navngitte personer fra Moldova, jf. utlendingsloven § 10 annet ledd, og at disse personene nektes innreise og transitt, jf. § 17 første ledd bokstav l.

Lenker til relevante dokumenter:

2008/160/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:051:0023:0025:EN:PDF

2009/139/FUSP: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:046:0076:0078:EN:PDF

Denne instruksen gjelder fra og med 1.1.2010 og inntil 27.2.2010, dersom gyldighetsperioden ikke blir forlenget, eller instruksen blir opphevet eller erstattet med ny instruks.

Utlendingsdirektoratet bes gjennom Politidirektoratet om å orientere politidistriktene. Direktoratet har også ansvar for å orientere utenriksstasjonene på vanlig måte.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo og Utenriksdepartementet er orientert ved kopi av denne instruksen.


Med hilsen

 

Sissil M. Pettersen (e.f.)
avdelingsdirektør                            

                                                                                                                                                                                      Lene Smith Walaas
                                                                            rådgiver

 

 

Vedlegg:
Melding fra UD av 13.3.2009

 

Kopi:
Utenriksdepartementet
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinfo
Rvp-redaksjonen@udi.no