AI - 82/09 Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

AI - 82/09

200800488-/JNH

12.06.2009

AI - 82/09 Instruks om tidspunkt for gyldighet av framlagt pass etter statsborgerloven

Vi viser til Utlendingsdirektoratets (UDI) redegjørelse for retningslinjer for praksis etter statsborgerloven i brev av 13. mai 2008. UDI reiser spørsmål om hvordan statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 skal forstås når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass.

I medhold av statsborgerloven § 28 første ledd instruerer Arbeids- og inkluderingsdepartementet UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a og statsborgerforskriften § 1-1 når det gjelder tidspunktet for gyldighet av framlagt pass:

Ved framleggelse av pass som dokumentasjon på søkerens identitet kreves det at passet er gyldig på vedtakstidspunktet for at identitetsvilkåret i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a skal anses som oppfylt. UDI kan her som ellers vurdere om dispensasjonsbestemmelsen i statsborgerloven § 19 bør komme til anvendelse.

Instruksen trer i kraft to uker fra instruksens dato.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef                                       Juliet Namuli B. Haveland
                                                                       seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Juliet Namuli B. Haveland

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet.