GI-19/2010 Instruks om tolkingen av utlendingsforskriften § 10-11 - Overgangsregler for personer som søkte familieinnvandring før kunngjøringen av utlendingsforskriften 23. oktober 2009

Ved den nye utlendingsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010, ble det innført nye og strengere regler om krav til sikret underhold. Rundskrivet gir instruks om hvordan utlendingsforskriften § 10-11, som omhandler overgangsregler for personer som søkte familieinnvandring, skal tolkes

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-19/2010

201004461

  28.09.2010

 

1     Innledning

Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)§ 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

2  Bakgrunn

Ved den nye utlendingsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010, ble det innført nye og strengere regler om krav til sikret underhold.  

Det ble fastsatt overgangsregler for de som søkte før kunngjøring av den nye forskriften, 23. oktober 2009. Overgangsreglene sikrer imidlertid ikke fullt ut at de som søkte om familieinnvandring før kunngjøringen unngår å bli rammet av innstrammingene i underholdskravet i den nye forskriften. Departementet ser at dette kan fremstå som uheldig. 

Den særskilte overgangsordningen for underholdskravet fremkommer av utlendingsforskriften § 20-10A. Bestemmelsen lyder:

Når en utlending har søkt om familieinnvandring før dato for kunngjøring av forskriften, kan også annen inntekt enn angitt i § 10-8 første og annet ledd medregnes. Videre kan også søkerens inntekt medregnes. Utlendingsdirektoratet gir nærmere retningslinjer.
     Når en utlending som nevnt i første ledd er ektefelle eller samboer til referansepersonen, jf. lovens § 40, § 41 og § 49, eller skal inngå ekteskap med referansepersonen etter innreisen, jf. § 48, skal underholdskravet oppfylles av referansepersonen når en av partene er under 23 år.
     For utlending som nevnt i første ledd, gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt i forskriftens § 10-9 og vilkåret i § 10-10 om at utlendingen ikke har mottatt stønad etter sosialtjenesteloven.”

Bestemmelsen gir imidlertid ikke unntak fra underholdskravet for alle de som ville fått unntak etter utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje og fjerde ledd. Ordlyden i utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje og fjerde ledd var som følger:

”Selv om underholdskravet ikke er oppfylt, kan tillatelse likevel gis når søkeren er barn til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav c og e. Likeledes kan tillatelse gis når søkeren er ektefelle eller samboer til norsk borger bosatt i riket, jf. § 23 første ledd bokstav a og b, forutsatt at begge parter har fylt 23 år. Tillatelse kan også gis når andre særlige sterke menneskelige hensyn tilsier det.
     Når tillatelse søkes etter bestemmelsene i § 22, jfr. § 23, stilles det ikke krav om sikret underhold når søkeren
a) er ektefelle, samboer eller barn jf. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av hovedperson som har fått innvilget asyl eller har fått arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 22 fjerde ledd. Det er en forutsetning at ekteskapet er inngått før hovedpersonen reise inn i riket,
b) faller inn under § 23 første ledd bokstav g, h, i eller j, eller
c) er ektefelle, samboer eller barn, jf. § 23 første ledd bokstav a, b, c og e, av nordisk borger bosatt i riket de siste tre år eller av utlending bosatt i riket med bosettingstillatelse. For tillatelse til ektefelle eller samboer er det en forutsetning at partene har vært gift eller samboere i minst tre år, og at begge parter har fylt 23 år. ”

3  Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11

Departementet instruerer med dette om følgende:

1. Det skal gjøres unntak fra underholdskravet etter utlendingsforskriften § 10-11 for personer som søkte om familieinnvandring før kunngjøringen av forskriften 23. oktober 2009, dersom de tidligere ville fått unntak fra underholdskravet etter bestemmelsene i utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje ledd første eller annet punktum eller fjerde ledd.

2. Saker som allerede er avslått av UDI og som ikke er oversendt UNE for eventuell klagebehandling, skal behandles på nytt i henhold til punkt 1. Dette gjelder også saker som er avslått, men ikke påklaget. 

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Birgitte Ege
                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Kopi: Utlendingsnemnda, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Politidirektoratet, Politiets Utlendingsenhet