Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid

Rapport IRIS 2011/067

IRIS har på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene. Hovedkonklusjonen fra denne studien om oppfølgingen av Interreg A-, B- og C-prosjekter i norske fylkeskommuner er at prosjektene har satt varige spor i det regionale utviklingsarbeidet.

IRIS har på oppdrag fra Kommunal og regionaldepartementet gjennomført en undersøkelse av oppfølgingen av Interreg-prosjektene i fylkeskommunene. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av dokumentstudier og informantintervjuer.

Hovedkonklusjonen fra denne studien om oppfølgingen av Interreg A-, B- og C-prosjekter i norske fylkeskommuner er at prosjektene har satt varige spor i det regionale utviklingsarbeidet. Oppfølgingen av prosjektene har bidratt til strategiske effekter i fylkeskommunene i form av økt kompetanse, økt omfang av nettverkssamarbeid med regioner i andre land, økte bevilgninger, nye tjenestetilbud og infrastrukturtiltak.

For en tredjedel av prosjektene har oppfølgingen ført til nye politiske veivalg i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. Det er flere ulike faktorer som fremmer og hemmer oppfølging av Interreg-prosjekter. Blant annet ser det for flere av oppfølgingsformene ut til at det har vært viktig å være lead partner, samt at ledelsen var aktiv i prosjektene.

Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid Rapport IRIS 2011/067