Invitasjon til dialog om norsk skole

Alle lærere

Deres ref

Vår ref

Dato

200307635

05.05.04

Invitasjon til dialog om norsk skole

På Utdanningsforbundets landsmøte i november 2003 inviterte jeg lærerne til en åpen og bred dialog om hva som kjennetegner den gode lærer, og hvordan vi skal sikre oss de gode lærerne norsk skole trenger i fremtiden. Jeg vil med dette brevet konkretisere ønsket om en bred dialog med flest mulig lærere og invitere til dialog og debatt gjennom et diskusjonsforum på Utdanning.no ( http://www.utdanning.no).

Utdanning.no er en nettportal for utvikling og læring. Her finnes blant annet digitale læringsressurser til bruk i eget arbeid og et eget ressursverksted der lærere kan publisere læringsressurser som er under utvikling. Nettstedet inneholder informasjon om hva som skjer innenfor utdanning i Norge og fungerer også som arena for diskusjon.

Hva er en god lærer?

Vi vet fra forskning og annen dokumentasjon at gode skoler er avhengige av gode lærere og ledere. Hva det er som gjør en lærer til en god lærer, vet vi mindre om. Jeg tror en god lærer er kompetent, engasjert og ambisiøs på elevenes vegne, og at skolen aldri kan lykkes uten disse. Derfor håper jeg på en bred og konstruktiv dialog om ”den gode lærer” på Utdanning.no.

Dialogen starter ved at sentrale personer i ”skole-Norge” presenterer noen korte innspill om sitt syn på den gode lærer. Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland har takket ja til å være første bidragsyter. Hennes innlegg vil om kort tid legges ut på nettstedet. Deretter vil andre korte tekster bli presentert i løpet av våren. Alle lærere inviteres med dette til å presentere sitt syn på den gode lærer, enten som svar på de innspill som er kommet, eller som egne, korte tekster.

Jeg vil følge interessert med på dialogen på Utdanning.no. Til høsten vil jeg arrangere nett-møter med lærerne på nettstedet, basert på de innspill som er kommet i løpet av våren. Jeg håper derfor at så mange som mulig vil benytte anledningen til å presentere sitt syn på hva den gode lærer er.

Informasjon om viktige begivenheter i 2004

Stortingsmeldingen ”Kultur for læring”

Rett før påske i år la Regjeringen frem stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) ”Kultur for læring” om grunnskolen og videregående opplæring. Meldingen har undertittelen ”En skole for kunnskap, mangfold og likeverd”. Hovedbudskapet i meldingen er at skolen må legge økt vekt på grunnleggende ferdigheter og kunnskap, preges av et større mangfold og gi elevene et mer likeverdig tilbud.

Meldingen understreker at skolens viktigste ressurs er gode lærere og skoleledere. I meldingen foreslås en rekke tiltak for å skape en bedre skole, for eksempel nye læreplaner, større lokal frihet til å fastsette fag- og timefordeling, økt timetall og økt vekt på tilpasset opplæring. Skal tiltakene kunne gjennomføres, må lærerne ha riktig og tilstrekkelig kompetanse, og de må ha gode vilkår for å utvikle og dele sin kompetanse i det daglige arbeidet. For å realisere hovedmålene legges det derfor opp til et betydelig kompetanseløft for lærere og skoleledere, som over tid vil kreve tiltak for mellom to og tre milliarder kroner.

Sammen med dette brevet finner du et utdrag av stortingsmeldingen. Ønsker du mer informasjon, finner du det på www.odin.dep.no/ufd.

Bedre kunnskap om norsk grunnopplæring

Det er dokumentert at norsk grunnskole og videregående opplæring har mange kvaliteter og resultater som det er grunn til å være stolt av. Samtidig viser flere studier, både nasjonale og internasjonale, at det er behov for en større innsats på enkelte områder. Evalueringen av Reform 97 og internasjonale analyser viser blant annet at norske elever har for dårlige kunnskaper og ferdigheter i sentrale fag, og den viser at det er en altfor høy andel elever med svake ferdigheter. Statistikken viser også at progresjonen i videregående opplæring er for dårlig. En av årsakene er at undervisningen er for lite differensiert og tilpasset den enkelte elev.

Et sammendrag av forskningsrapportene fra evalueringen av Reform 97 er sendt alle landets skoler. Informasjon om evalueringen finnes også på http://www.program.forskningsradet.no/reform97/. Fem rapporter fra prosjektet om differensiering og tilrettelegging i videregående opplæring er gitt ut av Læringslaben, www.laeringslaben.no.

System for kvalitetsvurdering

Kontinuerlig kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling er en forutsetning for å nå både nasjonale og lokale mål. Derfor har jeg tatt initiativ til å få etablert et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem. Stortinget har sluttet seg til dette, og systemet innføres nå gradvis fra i vår. Det vil gi oss mer og bedre kunnskap om hvilke resultater vi oppnår, om kvaliteten på læringsmiljøet og læringsprosessene, og om de ressurser som står til rådighet. Formålet er ikke kontroll, men kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen.

Som et ledd i dette systemet har Stortinget gitt sin tilslutning til at det gjennomføres nasjonale prøver i sentrale fag. Våren 2004 gjennomføres det nasjonale prøver i lesing og matematikk for elever på 4. trinn og i lesing, matematikk og engelsk på 10. trinn. Disse prøvene vil kunne redusere behovet for prøver som skolen og lærerne lager selv.

En god skole er mer enn en skole med gode læringsresultater. Derfor må kvalitetsvurderingssystemet omfatte mer enn elevenes læringsutbytte i sentrale fag. Trivsel og motivasjon er viktige elementer i et godt skolemiljø og sentrale betingelser for læring, og derfor vil også dette inngå i kvalitetsvurderingssystemet. Fra og med vårsemesteret 2004 er Elevinspektørene gjort obligatorisk på 7. og 10. trinn og på grunnkurs i videregående opplæring. Hensikten med Elevinspektørene er at elevene skal kunne påvirke sin egen opplæring på skolen. Elevene skal kunne si sin mening om forhold som er viktige for å lære og for å trives.

Et offentlig nettsted for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring, skoleporten.no, vil bli opprettet. Her vil skolen, skoleeiere, elever og foreldre finne informasjon om sin skole og andre skoler, i tillegg til veiledningsmateriell skolene kan ha nytte av. Læringssenteret har ansvaret for det nye kvalitetsvurderingssystemet. Fra juni vil Læringssenteret bli omdannet til et direktorat under departementet: Utdanningsdirektoratet — Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring.

Jeg vil oppfordre alle landets lærere til å benytte de informasjonskanaler som finnes til å orientere seg om tiltakene, og ikke minst, bidra til dialog om hvordan en god skole kan bli enda bedre!

Med hilsen

Statsråd Kristin Clemet