Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til høringsmøte 23. august 2018 om forslag til endringer i avhendingslova. På bakgrunn av høringene av NOU 2009: 6 Tilstandsrapporter ved salg av bolig er det utarbeidet forslag til endringer i avhendingslova for å bedre informasjonsgrunnlaget og sikre en tryggere bolighandel. I høringsmøtet ønsker departementet å få nærmere innspill til de enkelte endringene som forslaget innebærer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.08.2018

Vår ref.: 18/3710 EP KMW/HBER/bj

Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til høringsmøte 23. august 2018 fra kl. 12.00 til 14.00 i auditoriet i Regjeringsbygg 5, Akersgata 59.

I NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig vurderte Takstlovutvalget mulige lovendringer for å sikre at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, foreligger relevant informasjon om boligen. Utredningen ble sendt på høring 5. juni 2009 med frist 1. oktober 2009 og på en ny, forenklet høring 6. november 2018 med frist 15. januar 2018.

På bakgrunn av de to høringene har Justis- og beredskapsdepartementet arbeidet med en lovproposisjon om endringer i avhendingslova for å bedre informasjonsgrunnlaget og sikre en tryggere bolighandel. Departementet har vurdert reguleringsmodellene som er omtalt i Takstlovutvalgets utredning, inkludert den såkalte danske ordningen. Forslaget som departementet nå har utarbeidet, tar opp i seg elementer fra disse reguleringsmodellene og innspillene under høringene. I høringsmøtet ønsker departementet å få nærmere innspill til de enkelte endringene som forslaget til reguleringsmodell innebærer.

Vedlagt følger en kort beskrivelse av forslaget til endringer i avhendingslova.

Det bes om tilbakemelding om deltakelse på høringsmøtet innen 7. august 2018 til hakon.bergsjo@jd.dep.no.

Med vennlig hilsen

Kaja Moen Welo e.f.
lovrådgiver

Håkon Bergsjø
førstekonsulent

Departementene

Ambita
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens kartverk

Handelshøyskolen BI
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Bergen kommune
Bodø kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune

Anticimex
Arkitektbedriftene i Norge
Bedriftsforbundet
BoligMentoren – Norges Huseierforbund
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Eiendom Norge
EL og IT Forbundet
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forum for plan- og bygningsrett
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunesektorens interesse- og   arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes Forbund
Norges Bygg- og Eiendomsforening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Eiendom
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Takst (tidligere Norges Takseringsforbund og NITO Takst)
Norske arkitekters landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Norske Murmesteres Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)
Regnskap Norge
Rørentreprenørene Norge
Rådgivende Ingeniørers Forening
SINTEF
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Takentreprenørenes Forening
Tekna