Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – underholdskravet i familieinnvandringssaker – senking av underholdskravet og endring av ettårsfrist for unntak for flyktninger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.02.2017

Vår ref.: 17/291

1.             Høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).

Forslaget innebærer at det innføres en frist på tre måneder for å fremme søknad om familiegjenforening på nett, for at flyktning kan unntas fra kravet til sikret underhold, jf. utlf. § 10-8 fjerde og femte ledd. Samtidig foreslås det at underholdskravet senkes til det nivå som gjaldt frem til 9. mai 2016.

Frist for å sende inn høringssvar er onsdag 8. februar 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2527643

 

2.             Invitasjon til høringsmøte

I forbindelse med høringen inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til høringsmøte.

Tid:             Torsdag 2. februar 2017 kl. 13.00–16.00.

Sted:           Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Påmelding:     Påmelding sendes på e-post til: [email protected] innen 30. januar 2017 kl. 12.00. Oppgi navn og arbeidssted/organisasjon.

På grunn av plassbegrensninger er deltakelse begrenset til to personer pr. høringsinstans/organisasjon.Vi ber om at deltakere møter opp i god tid før møtestart for registrering i resepsjonen.

Vi oppfordrer deltakere på høringsmøtet til også å sende inn skriftlig høringsuttalelse.

 

Med vennlig hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                 Gunhild Bolstad
                                                                                 seniorrådgiver

Høringsnotat i pdf-format

Liste over høringsinstansene

 

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

DROF - Driftsoperatørforum

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Grenseløs kjærlighet – norsk organisasjon for familiegjenforening

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

Stiftelsen barnas rettigheter

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen


Virke Hovedorganisasjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 

Til toppen