Invitasjon til høyringsmøte 10. januar 2008 om tomtefeste

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2008

Vår ref.: 200708047 EP TFJ/mbb

Invitasjon til høyringsmøte 10. januar 2008 om tomtefeste

Justisdepartementet inviterer med dette til høyringsmøte 10. januar 2008 kl. 0930 – 1200. Møtet finn stad i auditoriet i R5, Akersgata 59, og vil bli leia av ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer.

Temaet for høyringsmøtet er endringar i tomtefestelova § 37 første ledd om innløysingssum. Bakgrunnen er Høgsteretts dom 21. september 2007 i Sørheimsaka (Rt. 2007 s. 1308), der fleirtalet konkluderte med at føresegna om innløysing til 40 prosent av råtomtverdi etter omstenda kan leie til resultat som er i strid med Grunnlova § 105. I det vedlagde høyringsnotatet er det gjort nærmare greie for temaet. Høyringsnotatet er òg tilgjengeleg på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922.

Påmelding med namn og tal på deltakarar må skje seinast 4. januar 2008 til forkontoret i Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 62, eller ved e-post til mona.kristensen@jd.dep.no.

Det vil vere høve til å kome med skriftlege innspel etter møtet. Fristen for slike innspel blir sett til 30. januar 2008. Eventuelle innspel skal sendast til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dersom det let seg gjere, ber vi om at innspela i tillegg blir sende per e-post som word-filer til: tore.fjortoft@jd.dep.no.

Med helsing


Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Fjørtoft
lovrådgivar

Høyringsnotatet kan opnast i pdf-format her

Høyringsinstansar

Alle departementa

Den Norske Stats Husbank
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Forsvarets bygningsteneste
Fylkesmennene
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Noregs Bank
Regjeringsadvokaten
Sametinget
Statens landbruksforvaltning
Statens vegvesen / Vegdirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Statsbygg

Bergen kommune
Harstad kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Sarpsborg kommune
Sør-Varanger kommune
Trondheim kommune

Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Finnmarkseigedomen
Grunneierforeningen
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leieboerforeningen
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB)
Norges Takseringsforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L
Norske Reindriftsamers Landsforening
NORSKOG
Norsk Skogbruksforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningsvesenets fond
Oslo Bolig og Sparelag (OBOS)
Reindriftsforvaltninga
Sparebankforeningen i Norge
Statskog SF
Tomtefesterforundet i Norge

Til toppen