Invitasjon til kvalitetskommuneprogrammet

Ny mulighet til å bli med i Kvalitetskommunesamarbeidet. Søknadsfrist 20. mai 2008.

Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, KS, LO-Kommune, YS-Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet har to hovedmål; å redusere sykefraværet i kommunene og å øke kvaliteten i tjenestene i pleie- og omsorg, skole og barnehage slik at innbyggerne merker en forbedring. Det vises til vedlagte avtale. På vegne av partene inviterer jeg din kommune til å delta i dette spennende arbeidet.

Programmets arbeid med kvalitetsforbedrende tiltak bygger på en tilnærming til kvalitet som setter den direkte kontakten, dialogen og samhandlingen mellom ansatt og innbygger i sentrum. Programmets andre hovedområde dreier seg om å redusere sykefraværet. Programmet skal bidra til at partene samarbeider målrettet og langsiktig for å redusere sykefraværet både på kort og lang sikt.

Deltakerkommunene avgjør selv egne innsatsområder og arbeidsform innenfor de rammer som er trukket opp for programmet. Jeg viser imidlertid til det vedlagte notat ”Hovedfokus i Kvalitetskommuneprogrammet” og oppfordrer til at de lokale prosjektene vurderes opp mot dette. Forbedringsarbeidet skal gjennomføres i et samarbeid mellom de folkevalgte, de tillitsvalgte og administrasjonen (ledelse og medarbeidere).  Arbeidet skal spesielt involvere medarbeiderne som møter innbyggerne. Vi vil oppfordre til aktiv deltakelse fra de folkevalgte. Arbeidsformen i programmet er nettverksbasert med regelmessige samlinger for veiledning, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Programmet har kvalifiserte veiledere som tilbyr bistand mellom samlingene. Det vil ikke bli gitt direkte økonomisk støtte til den enkelte deltakerkommune.

Vi inviterer nå nye kommuner inn i programmet. Søknadsfristen er 20. mai 2008. Vi ber om at søknaden inneholder følgende:
1. Innsatsområder og tiltak for kvalitetsforbedring innenfor ett eller flere tjenesteområder i oppvekst og/eller pleie- og omsorgssektoren. Resultatmål for arbeidet.
2. Innsatsområder og tiltak for reduksjon av sykefraværet. Resultatmål for reduksjon av sykefraværet, alternativt opprettholdelse av sykefraværsnivå.
3. Hvordan trepartssamarbeidet ivaretas gjennom lokal organisering og arbeid i den videre prosess.
4. En overordnet tidsplan for arbeidet.

Søknaden skal være behandlet på politisk nivå. Det skal fremgå av søknaden på hvilken måte folkevalgte, administrativ ledelse og de tillitsvalgte/medarbeiderne har samarbeidet om søknaden.

Opptak vil skje i juni 2008 med oppstart i slutten av august. Etter oppstart vil deltakerne bli bedt om å utarbeide prosjektplan med beskrivelse av status, prosjektmål og effektmål.

Nærmere informasjon om kvalitetskommunesamarbeidet finnes på www.kvalitetskommuner.no. Søknaden sendes Kvalitetskommuneprogrammet, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo, evt. på epost til kvalitetskommunen@ks.no. Spørsmål i forbindelse med søknaden kan rettes til prosjektleder Bjørn Pettersen (414 70525) eller spesialrådgiver Sigrid Askum (950 79502).

 

Med hilsen


Magnhild Meltveit Kleppa

Vedlegg:

1. ”Kvalitetskommuner” Avtale av 23.10.06 om program for utvikling av kvalitet i kommunesektoren (pdf) 
2. ”Hovedfokus i Kvalitetskommuneprogrammet” (pdf).

 

 

Kopi: KS, HOD, KD, Akademikerne, LO-K, Unio, YS-K, NAV, Fylkesmennene