Invitasjon til ordførere i Innlandet sykehusområde og fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune

Jeg viser til det pågående arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i møtet 22. september 2022 at Mjøssykehus-alternativet skal legges til grunn for steg 2 i konseptfasen. På bakgrunn av dette ba jeg Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøte 21. november 2022 om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging av Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom, samt mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram mot byggestart. I styremøtet 9. mars vedtok Helse Sør-Øst RHF å oversende to delrapporter på bakgrunn av vedtaket i foretaksmøtet.

Jeg vil nå på bakgrunn av vedtakene i Helse Sør-Øst RHF gjøre mine vurderinger for valg av alternativ for steg 2 av konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Som del av min vurdering ønsker jeg å møte dere ordførere og fylkesordfører for å høre deres synspunkter på styrevedtakene i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF, og forslagene om å gå videre med Mjøssykehus-alternativet.
Jeg inviterer til videomøte torsdag 16. mars kl. 13:00-15:00.

Kommuner som har sammenfallende synspunkter oppfordres til å la én representant svare på vegne av gruppen. Fylkeskommunen inviteres også til å komme med sine synspunkter. Av hensyn til tidsbruken vil det ikke være anledning til å vise powerpoint-presentasjoner.
• Kommuner som alene presenterer sine synspunkter vil få inntil 3 minutters taletid
• Kommuner som samlet presenterer sine synspunkter vil få inntil 5 minutters taletid
• Fylkeskommunen får inntil 5 minutters taletid.

Hver kommune kan stille med to politikere og fylkeskommunen kan stille med tre politikere. Møtet vil være åpent for pressen. Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF blir også invitert ved styreleder og administrerende direktør.

Påmelding med navn på deltagere sendes til Morten-Andre.Svendsberget@hod.dep.no
innen 14. mars. Samtidig bes det om tilbakemelding på hvem som ønsker å presentere sine synspunkter sammen med andre kommuner. Vennligst oppgi e-postadresse til de som skal motta innkalling til videomøte.

Med hilsen