Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

I denne studien har forskerne testet hvorvidt ulike holdninger, normer og preferanser kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær.

Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn menn. I
forskningslitteraturen har en rekke hypoteser for denne
kjønnsforskjellen blitt testet, men kunnskapen om årsakene bak
sykefravær er fortsatt mangelfull. Forskerne har målt holdninger, normer og preferanser ved hjelp av en spørreundersøkelse blant ansatte i to bydeler i Oslo, og koblet dette med detaljerte sykefraværsdata fra Oslo kommunes personaldatasystem.

Studien viser at menn og kvinner til dels er ulike når det gjelder
holdninger, normer og preferanser. Videre finner forskerne at enkelte
holdninger, normer og preferanser korrelerer med sykefravær. I
sum finner de likevel ikke at forskjellene mellom kjønnene når
det gjelder holdninger, normer og preferanser og
samvariasjonen med sykefravær, bidrar til å forklare
kjønnsforskjellen i sykefravær.

Rapporten

Les rapporten her (PDF)

Oppdragstaker

Karen Hauge, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte Ulvestad ved Frischsenteret.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.