Kartlegging av plan- og bygningsloven § 31-2 om tiltak på eksisterende byggverk

SINTEF Byggforsk rapportnr. SBF20150443

SINTEF Byggforsk har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kartlegging av plan- og bygningsloven § 31-2 om tiltak på eksisterende byggverk. Rapporten presenterer resultater fra intervjuer av prosjekterende, utførende og kommuner om hvordan de forstår og praktiserer bestemmelsen. Formålet med kartleggingen er å gi departementet et bedre grunnlag for videre arbeid med plan- og bygningsloven § 31-2.

Rapporten kan leses her (pdf)