Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor

De potensielle samfunnsmessige gevinstene for Norge ved bruk av stordata er store. Dersom forholdene blir lagt til rette kan stordata lede til gevinster i mange sektorer, og gi muligheter for effektivisering av offentlig sektor generelt.

Stordata har potensiale til å effektivisere beslutningsprosesser, oppnå bedre kvalitet og aktualitet i beslutninger og gi aktører i samfunnet muligheten til å reagere raskere på avvik fra normalsituasjoner. Rapporten peker på eksempler hvor bruk av stordata kan ha stor effekt, slik som i forbindelse med miljøkatastrofer, ved å forutse utviklingsmønstre i helsesektoren, bedre planlegging av samferdsel, trygge samfunnet for potensielle farer og bidra til økt næringsutvikling og innovasjon. 

Samtidig som stordata representerer store muligheter stiller det oss også ovenfor utfordringer, bl.a. hva informasjonssikkerhet og personvern angår. Det vil oppstå etiske dilemmaer hvor man må vurdere den samlede samfunnsnytten av å ta de nye mulighetene i bruk.

Rapporten er skrevet av Vivento og Agenda Kaupang på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og gjengir en kartlegging og vurdering av bruk av stordata i offentlig sektor.

Kartlegging og vurdering av stordata i offentlig sektor (pdf)