Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen

Konsulentselskapet Rambøll Management har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjort en evaluering av de statlige virkemidlene på filmområdet og presenterte rapporten ”Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen” for kultur- og kirkeminister Trond Giske 20. desember 2005.

Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen

Bilde av forsiden til rapporten 'Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen'Rapporten (pdf-format)

Konsulentselskapet Rambøll Management har på oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet gjort en evaluering av de statlige virkemidlene på filmområdet og presenterte rapporten ”Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen” for kultur- og kirkeminister Trond Giske 20. desember. Rapporten ble sendt på høring 21. desember 2005.

Mandatet for rapporten er todelt:

  1. Departementet ønsker en vurdering av de statlige tilskuddsordningene og de øvrige statlige virkemidlene. Fungerer de slik de er tiltenkt i henhold til målene og ressursene? Det bør blant annet ses på pengestrømmene i den norske filmbransjen.
  2. Departementet ønsker en vurdering av hvordan en regional filmsatsning kan gjennomføres i Norge og hva statens rolle eventuelt kan være i en slik satsing.

Den statlige filmpolitikken i Norge ble lagt om i 2001, jf. St.prp. nr 1 (2000-2001). Det ble lagt til grunn at filmområdet skulle gjennomgås fem år etter omleggingen. Den gjeldende ordningen er godkjent av ESA fram til februar 2007.