Styrkeforholdene i KIFT-næringens verdikjede over næring og geografi

Menon- publikasjon nr. 15/2016

Menon Business Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en rapport om kunnskapsintensive næringers lokalisering og næringskunder. Rapporten bekrefter tidligere kunnskap om at KIFT-næringene i stor grad er lokalisert i storbyregionene, og der særlig finans- og IKT-næringene er lokalisert i Oslo. Rapporten nyanserer derimot bildet av en gjensidig avhengighet mellom KIFT-næringene og øvrige eksporterende næringer i resten av landet. Det er en sterk kobling til offshorenæringen, mens koblingen til eksporterende næringer syntes beskjeden. KIFT-næringens verdikjeder preges vel så mye av by-by-relasjoner som av by-land-relasjoner.

De kunnskapsintensive forretningsmessige tjenestenæringene (KIFT-næringene) er i stor grad trukket fram som viktige næringer i en mer kunnskapsbasert økonomi. Mens KIFT-næringene i stor grad er lokalisert i storbyregioner, er industri og primærnæringer lokalisert i andre deler av landet. Dette har blitt beskrevet som en nasjonal arbeidsdeling, og der det er en gjensidig avhengighet mellom KIFT-næringene og resten av næringslivet for å eksistere. Reve og Sasson (2013) har i studien Et kunnskapsbasert Norge særlig vektlagt koblingen til de viktige eksportnæringene innen energi, maritime og marine næringer. KIFT-næringene står også for det meste av sysselsettingsveksten i private basisnæringer, dvs. næringer som leverer til et nasjonalt eller internasjonalt marked. Det meste av denne veksten skjer i de fire storbyregionene.

KIFT-næringene utgjør en bærebjelke i norsk økonomi med 375,6 milliarder kroner i verdiskaping i 2015, tilsvarende 16,6 prosent av BNP. Mens KIFT-næringene er konsentrert i Oslo og de andre folkerike fylkene, er kundene og leverandørene mer spredt utover landet. Kundene og særlig leverandørene er likevel mer sentralisert enn norsk økonomi for øvrig. Følgelig preges KIFT-næringens verdikjeder vel så mye av by-by-relasjoner som av by-land-relasjoner.

Oslo står for nesten halvparten av omsetningen i en bred definisjon av KIFT-næringsgrupperingen i Norge. Det aller meste av den resterende omsetningen foregår i hovedstadens omland i Akershus og i og rundt byene Bergen, Trondheim og Stavanger. En grunn til denne konsentrerte lokaliseringen til Oslo er at særlig finans- og IKT-næringene preges av store leveranser internt i næringene, og dermed at de viktigste kundene også finnes lokalt. For generiske kunnskapstjenester er lokaliseringen og deres kunder mer geografisk spredt. Eiendom, handel og bygg og anlegg er ellers viktige kunder for KIFT-næringene. Samtidig er offshore-næringen en helt sentral kundegruppe og mange av KIFT-aktørene er i praksis offshoreleverandører. Leveransene til øvrige eksportnæringer er derimot mer beskjeden.

Styrkeforholdene i KIFT-næringens verdikjede over næring og geografi, Menon-publikasjon nr. 15/2016