Den norske kirke – statsbudsjettet 2011 – kirkeregnskapene 2009

I dette rundskrivet gis en gjennomgang av utviklingstrekk i den lokale kirkeøkonomien med bakgrunn i kirkeregnskapene for årene 2007-2009. Det gis også en kort orientering om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 av særlig interesse for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene.

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene
Bispedømmerådene

Nr.
P-2/2011
Vår referanse
2010004380
Dato
24.01.2011


 

Den norske kirke – statsbudsjettet 2011 – kirkeregnskapene 2009

 
I Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-18B/2009 av 22. desember 2009 ble det orientert om utviklingstrekk i den lokale kirkeøkonomien 2006-2008 med bakgrunn i regnskapstall fra de kirkelige fellesrådene. I dette rundskrivet følger en tilsvarende gjennomgang med bakgrunn i kirkeregnskapene 2007-2009, jf. vedlegg til rundskrivet (PDF) og rundskrivets pkt. 2.

I rundskrivets pkt. 1 gis en kort orientering om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 av særlig interesse for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene. I rundskrivets pkt. 3 minner vi om plikten til å rapportere regnskapsopplysninger til Statistisk sentralbyrå (SSB) for regnskapsåret 2010.
 

1. Statsbudsjettet 2011 – Den norske kirke

Statsbudsjettet for 2011 er nylig vedtatt av Stortinget. Vedtatte bevilgninger til Den norske kirke er i samsvar med forslagene i Prop. 1 S (2010-2011). Nedenfor følger en kort gjennomgang av bevilgninger for 2011 som særlig berører de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene.

Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg

Bevilgninger til rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg gis over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf. kap. 582, post 61. For 2011 vil det kunne gis rentekompensasjon for en samlet investeringsramme på 400 mill. kroner.

Den nye investeringsrammen gjelder for prosjekter som ferdigstilles etter 1. januar 2011. Ordningen administreres av Husbanken, se www.husbanken.no.
Rundskriv om ordningen vil bli utsendt om kort tid, jf. ellers Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets rundskriv P-0959 av 19. april 2010 og tidligere rundskriv fra Kultur- og kirkedepartementet, senest rundskriv V-6B/2009 av 16. februar 2009.

Kap. 1590, post 01/post 70 Demokratireformen (kirkevalgene 2011)

Det er bevilget ca. 72 mill. kroner for gjennomføring av kirkevalgene i 2011. Beløpet tilsvarer den økonomiske rammen for kirkevalgene i 2009 (prisjustert), som var på 68 mill. kroner. Det er Kirkerådet som forbereder opplegget for de kirkelige valgene i 2011, med bakgrunn i valgregler fastsatt av Kirkemøtet. Det er også Kirkerådet som disponerer bevilgningen og fordeler den på tiltak, bl.a. til den lokale gjennomføringen av valgene.

Kap. 1590, post 71 Tilskudd til diakoni, undervisning og kirkemusikk

Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til innsats innen kirkelig undervisning og diakoni i menighetene. Tilskuddet benyttes i hovedsak til dekning av lønnsutgifter for kateketer og diakoner. I 2009 ble det fra denne posten gitt tilskudd til ca. 135 kateketstillinger og 155 diakonstillinger. Bevilgningen for 2011 er på 116,21 mill. kroner. Bevilgningen for 2010 var på 111,25 mill. kroner. Det er bispedømmerådene som forvalter tilskuddsordningen.

Kap. 1590, post 01/post 75 Trosopplæring

Reform av trosopplæringen i Den norske kirke ble igangsatt fra 2004. Reformens mål er at kirken kan tilby en systematisk og sammenhengende trosopplæring til alle døpte fram til fylte 18 år. For en nærmere omtale av reformens mål og forutsetninger viser vi til Innst. S. nr. 200 (2002-2003) og St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid.

For 2011 er det bevilget 197 mill. kroner til reformen. Bevilgningen for 2010 var på 170 mill. kroner. Kirkerådet er gitt ansvaret for reformens gjennomføring og å fordele bevilgningen på reformens ulike tiltak.

Kap. 1590, post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

For 2011 er det under post 72 bevilget 10 mill. kroner til sentrale tiltak til fordel for kirkebyggene, bl.a. til drift av kirkebyggdatabasen som KA (Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon) har etablert, til brann- og innbruddsforebyggende tiltak, dokumentasjonsarbeid m.v. Tilskuddet forvaltes i hovedsak av KA.

For nærmere omtale av de statlige bevilgningene til Den norske kirke vises det til Prop. 1 S (2010-2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
 

2. Kirkeregnskapene 2007-2009

I vedlegget til dette rundskrivet er regnskapstall for de kirkelige fellesrådene i perioden 2007-2009 gjennomgått, jf. tilsvarende gjennomgang i rundskriv V-18B/2009 (kirke-regnskapene 2006-2008). I vedlegget er til orientering også inntatt omtalen i Prop. 1 S (2010-2011) om kirkeøkonomien, inklusive omtale vedrørende kirkebygg.

Det vil framgå at driftsinntektene til de kirkelige fellesrådene økte fra 2007 til 2008 med 8,0 pst. Fra 2008 til 2009 økte driftsinntektene med 8,1 pst. De samlede driftsinntektene var på rundt 3,3 mrd. kroner i 2008 og ca. 3,6 mrd. kroner i 2009.

Driftsutgiftene til fellesrådene økte fra 2007 til 2008 med 9,4 pst. Fra 2008 til 2009 økte driftsutgiftene med 6,6 pst. De samlede driftsutgiftene var nær 3,2 mrd. kroner i 2008 og nær 3,4 mrd. kroner i 2009.

Samlet netto driftsresultat for fellesrådene var på 119 mill. kroner i 2008 og 156 mill. kroner i 2009.

I 2008 økte de kommunale overføringene (drift) til fellesrådene med 5,5 pst. Den generelle lønns- og prisutviklingen i kommunesektoren i 2008 var til sammenlikning på 6,4 pst. I 2009 økte de kommunale overføringene til fellesrådene med 5,8 pst. Den generelle lønns- og prisutviklingen i kommunesektoren i 2009 er beregnet til 3,9 pst.

Investeringsutgiftene til fellesrådene har økt betydelig de senere år. I 2006 var de samlede investeringsutgiftene på 381 mill. kroner, i 2007 på 662 mill. kroner, i 2008 på 778 mill. kroner og i 2009 på 967 mill. kroner.
Vi viser til vedlegget for en mer utførlig gjennomgang av kirkeregnskapene 2007-2009.
 

3. Rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) for regnskapsåret 2010

Statistisk sentralbyrå har nylig sendt ut brev og oppslagshefte om rapportering av kirkeregnskapene for 2010. Som det framgår av brevet, er det kun de kirkelige fellesrådene, inklusive menighetsrådene i ettsoknskommuner, som skal rapportere regnskapsopplysninger til SSB for 2010.

Departementet understreker betydningen av at fellesrådene avslutter regnskapet i rett tid og rapporterer regnskapsopplysninger til SSB. I 2009 var det 24 fellesråd som ikke rapporterte regnskapsopplysninger til SSB. Fullstendige og korrekt rapporterte regnskapsdata fra fellesrådene er den viktigste kilden til kunnskap om økonomien i Den norske kirke. Mangelfull rapportering svekker informasjonsgrunnlaget, som benyttes bl.a. for orientering til Stortinget. Fellesrådene er forpliktet til å rapportere regnskapsopplysningene til SSB. Vi minner om rapporteringsfristen 15. mars 2011.

Vi gjør oppmerksom på at KA kan gi bistand i forbindelse med regnskapsavslutningen. SSB kan gi bistand ved innrapporteringen av regnskapene.

 

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør
Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

 

Vedlegg

Vedlegg til Rundskriv P-2/2011
Prp. 1 S (2010-2011) – Den lokale kirkeøkonomien 2007-2009 (PDF)
 

 

Kopi: KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkerådet
Statistisk sentralbyrå