Kommunal organisering 2012

I denne rapporten presenteres data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012.

I denne rapporten presenteres data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har siden 1995 hatt ansvaret for å utvikle, gjennomføre og rapportere Kommunalog regionaldepartementets organisasjonsdatabase for kommuner og fylkeskommuner.

Fem tidligere rapporter og notater beskriver tilsvarende forhold i 1995 (Johnsen 1996), 1996 (Gravdahl og Hagen 1997), 2000 (Vabo og Stigen 2000), 2004 (Hovik og Stigen 2004) og 2008 (Hovik og Stigen 2008).

Dataene fra alle seks undersøkelsene er offentlig tilgjengelige via Norsk samfunnsvitenskapelige  datatjeneste (NSD) i Bergen.

Utarbeidelsen av spørreskjemaet for 2012 skjedde, som for tidligere år, i nært samarbeid med representanter for Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg har representanter fra enkeltkommuner, KS, Høgskolen i Oslo og Akershus og Statistisk sentralbyrå bidratt i kompetansegrupper ved revideringen av spørreskjemaet. Alle skal ha stor takk for velvilje og innsats.