Kommunale presteboliger — høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til endringer i gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommunene

Gjennomgang og forslag til revisjon av regelverket som regulerer utgiftsrefusjonen til kommunene for at disse holder presteboliger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/03511 KIF

19.09.2005

Kommunale presteboliger – høring på rapport fra arbeidsgruppe med forslag til endringer i gjeldende boligrefusjonsordning overfor kommunene

I medhold av kirkeloven § 33 skal kommunene stille prestebolig til rådighet mot utgiftsdekning fra staten etter nærmere regler. Regelverket som bestemmer utgiftsdekningen til kommunene ble fastsatt i 1981.

Med bakgrunn i departementets brev 8. oktober 2004 til bispedømmerådene, Opplysningsvesenets fond, KS, Presteforeningen og Fagforbundet, sendt i kopi til Kirkerådet og KA, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å gjennomgå dagens regelverk på området og vurdere behovet for eventuelle endringer. Arbeidsgruppen har hatt representasjon fra bispedømmene, Opplysningsvesenets fond, KS, Presteforeningen og departementet. Arbeidsgruppens rapport forelå i sommer og sendes med dette på høring.

Gruppen foreslår bl.a. at rentekompensasjonen for kommunenes anskaffelse av prestebolig (kapitaltilskuddet) heretter bør knyttes direkte til anskaffelseskostnaden for den enkelte bolig med lineær nedskriving over 25 år. I dag er kapitaltilskuddet bl.a. basert på et gjennomsnitt av anskaffelseskostnaden for samtlige presteboliger i den aldersklassen de tilhører.

Arbeidsgruppen har i liten grad drøftet forslag til endringer i oppgavefordelingen på saksfeltet, dvs. oppgavefordelingen mellom bispedømmeråd, kommune og Opplysningsvesenets fond, herunder de krav som er stillet til foreleggelse av saker for menighetsråd/fellesråd, prester m.fl. Vi ber særlig bispedømmerådene gi kommentarer til denne prosedyremessige siden ved saksfeltet.

To eksemplarer av rapporten følger vedlagt.

Høringsfristen er satt til 1. november 2005.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

– Gjennomgang og forslag til revisjon av regelverket som regulerer utgiftsrefusjonen til kommunene for at disse holder presteboliger

Les rapporten

Rapporten er i pdf-format. For å lese denne må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Bispedømmerådene

Biskopene

Opplysningsvesenets fond

KS

Den norske kirkes presteforening

Fagforbundet

Kirkerådet

KA