Kommunen som boligeier. Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med å revidere husleieloven og skal oppdatere et boligsosialt rundskriv som går ut til alle kommuner. Rundskrivet er en viktig retningsgiver for hvordan kommunene kan bedre sitt arbeid for bostedsløse. Nova/Fafo har laget rapporten ”Kommunen som boligeier. Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger” på oppdrag fra KRD.