Kongeleg resolusjon om kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus)

Klima- og miljødepartementet legg med dette fram forslag til kvalitetsnorm for villrein, som vil bli heimla i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfaldlova) § 13. Forslaget er ei oppfølging av Stortinget sitt oppmodingsvedtak 677 (2016), der "Stortinget ber regjeringen utarbeide en kvalitetsnorm for villrein (…)."

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)