Forsiden

Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet

Oslo Economics har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet rapporten ”Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet”. Hensikten med utredningen har vært å identifisere mulige konkurranseflater for gods mellom veg og sjø/bane.

Det er vurdert fire ulike tiltak for å belyse muligheten for overføring av gods fra veg til sjø/bane, blant annet endrede avgifter og bedret kvalitet på transporttjenesten.

På grunnlag av analyser i noen utvalgte transportkorridorer er to av konklusjonene at:

- avgiftsendringer trolig vil ha effekt for godsoverføring, men den kan være noe begrenset siden etterspørselen etter transporttjenester viser seg å være lite prisfølsom
- investeringer for å bedre kvaliteten på jernbanen vil trolig ha en relativt sterk effekt på etterspørselssiden

Dette gjelder når hele godstransportmarkedet vurderes samlet, men for delmarkeder kan endringer i rammebetingelser gi endret valg av transportform.

Utredningen er en del av grunnlagsarbeidet med kommende Nasjonal transportplan. Oslo Economics er selv ansvarlig for innholdet i rapporten.

Les rapporten Konkurranseanalyse av godstransportmarkede (OE-rapport 2015-9) pdf