Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Kartlegging av omfanget av såkalte «konkurransebegrensende avtaler»

Menon, Advokatfirmaet Hjort og Opinion har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet laget en nullpunktsanalyse for å kunne evaluere effekten av nye regler om konkurransebegrensende avtaler (konkurranse-,  kunde- og rekrutteringsavtaler) i arbeidsmiljøloven.

Hvor omfattende er bruken av såkalte konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i Norge? I forbindelse med en lovendring som trådde i kraft 1. januar 2016 er det for første gang i Norge gjennomført en undersøkelse rettet mot et representativt utvalg av norske virksomheter med sikte på å gi svar på dette spørsmålet. Mer enn 2000 virksomheter innen privat sektor er intervjuet om deres praksis på dette området slik den var frem til 1.januar 2016. I denne rapporten presenteres resultatene.

Rapporten «Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold» viser at hele 19 prosent av 2000 spurte virksomheter har konkurransebegrensende avtaler, hvorav 15 prosent har tradisjonelle konkurranseklausuler. Halvparten av virksomhetene oppgir at avtalene omfatter alle ansatte. 72 prosent oppgir at avtalen ikke gir arbeidstaker rett til kompensasjon, mens 40 prosent oppgir at karantenetidens varighet er over ett år.

Rapporten presenterer også funn fra en kartlegging av rettspraksis på området.

Rapporten

Les rapporten «Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold» (PDF) (Menon.no)

Oppdragstaker

Menon Economics i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA og analyseselskapet Opinion.

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.