Konkurransegrunnlag for konsulentoppdrag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

Konkurransegrunnlag - konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn

Generelt

Konsesjon for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn ble lyst ut 28. juni 2002. Kunngjøringen av konsesjonen angir rammen for utbygging og drift av nettet. Les konsesjonen.

Konsesjonsmyndighetene, Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet, ønsker utarbeidet en analyse av de økonomiske forutsetningene for drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn og en vurdering av søkere til konsesjonen. Analysen skal omfatte en overordnet gjennomgang av markedet og individuelle analyser av hver enkelt søker.

Tilbyder må legge til grunn at hele eller deler av analysen vil bli offentliggjort.

Ramme for oppdraget

Tilbyder skal utarbeide en overordnet analyse av markedet for drift av et jordbundet nett for digitalt fjernsyn og de økonomiske forutsetningene og utsiktene for drift av et slikt nett i Norge. Analysen bør gi en prognose for hele konsesjonsperioden (2003-2015) og bør omfatte:

 • Kort beskrivelse av dagens marked og hvilke konsekvenser de rådende rammevilkår og mulige/forventede endringer i vilkårene vil ha for utviklingen på sektoren
 • Prognose for utviklingen av markedet for distribusjon av digitalt fjernsyn og forventet fordeling av markedsandeler mellom ulike nett
 • Prognose for utviklingen av digitalt jordbundet fjernsyn og forventet fordeling av inntekter mellom aktørene i nettet
 • Forutsetningene (over tid) for at driften av et digitalt bakkenett for fjernsyn skal kunne drive i balanse

Videre skal konsulentselskapet analysere individuelt søkernes forutsetninger for å drive et digitalt bakkenett for fjernsyn. Den forretningsmessige realismen i søkernes planer skal vurderes på grunnlag av den overordnede analysen og vilkårene stipulert i kunngjøringen av konsesjonen. Det skal bl.a. gjøres rede for:

 • Selskapets økonomiske fundament (finansiell soliditet, økonomiske garantier)
 • Juridiske, forretningsmessige og organisatoriske forhold ved selskapet som antas å kunne få innvirkning på utbygging og drift av nettet
 • Konsekvenser av valg knyttet til utbygging av nettet (utbyggingsgrad og -takt)
 • Konsekvenser av valgte standarder og tekniske løsninger
 • Konsekvenser av selskapets planer for disponering/oppdeling av nettet (allmennkringkasternes plass, regional inndeling)
 • Selskapets planer for markedsføring/promovering av nettet og tilhørende tjenester (ev. subsidiering/utplassering av dekodere, markedsføringstiltak mv.)
 • Eventuelle forbehold og betingelser selskapet legger til grunn (avvikling av analoge signaler mv./betingelser knyttet til utbygging av nettet mv.)
 • Eventuell risiko staten løper (selskapet overholder ikke vilkårene etc.)

Departementene har i kunngjøringen forbeholdt seg retten til å avvise søkere som ikke oppfyller kravene i kunngjøringen. Eventuelle søknader som avvises vil ikke omfattes av analysen.

Oppdragsgiver ber om et samlet tilbud for oppdraget, men likevel slik at pristilbudet tar hensyn til antallet søkere og det forhold at det ikke er kommet inn søkere etter utløp av fristen for å søke konsesjonen, 1. oktober 2002. Dersom det ikke foreligger søkere vil analysen begrense seg til rammene for drift av et digitalt bakkenett. Dersom det foreligger kun én søker vil analysen, foruten rammene for drift av nettet, hovedsakelig bestå i en vurdering av om søkeren oppfyller vilkårene som framgår av kunngjøringen.

Oppdragsgiver skal angi i hvilken form analysen vil bli levert/presentert oppdragsgiver.

Kontraktsperiode:

Kontraktsperioden for oppdraget er 31.08.2002-31.10.2002. Tilbyder forplikter seg til å rapportere skriftlig om fremdrift i kontraktsperioden.

Kriterier som legges til grunn for tildeling av kontrakten:

Anskaffelsesprosedyren gjennomføres som konkurranse med forhandling. Mellom 3 og 5 tilbydere vil bli invitert til å forhandle på grunnlag av tilbud/anmodning om deltakelse. Det økonomisk sett mest fordelaktige tilbudet vil bli tildelt kontrakt. Følgende kriterier vil i denne sammenheng bli vurdert (ikke prioritert rekkefølge):

 • Pris
 • Leveringssikkerhet
 • Tilbudets kvalitet, særlig i forhold til de forutsetninger som er lagt i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen av konsesjonen
 • Tilbyderens dokumenterte relevante kompetanse

Frist for å levere oppdragstilbud:

Interessenter må levere sitt tilbud på oppdraget innen 15. august 2002.
Tilbudet leveres eller sendes:

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO.
Besøksadresse: Akersgata 59.

Departementets kontaktperson er Lars Øyen, tlf 22 24 80 37.