Kortversjon av foreløpig rapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram en kortversjon av foreløpig utgave, foran inntektsoppgjørene i 2006. Rapporten i endelige utgave vil foreligge i løpet av mars (21.02.06).

Kortversjon av foreløpig rapport fra Det Tekniske Beregningsutvalget

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram en kortversjon av foreløpig utgave, foran inntektsoppgjørene i 2006. Rapporten i endelige utgave vil foreligge i løpet av mars.

Kortversjonen gir oversikt over hovedtrekkene i utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år.

Denne rapporten bygger delvis på foreløpige anslag for 2005. Deler av rapporten vil derfor bli oppdatert i løpet av mars. Dette gjelder særlig tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og lederlønn. I mars vil det også foreligge reviderte nasjonalregnskapstall som innarbeides i rapporten. Etter oppdateringen i mars vil rapporten bli trykket i NOU-serien.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som så langt som mulig vil redegjøre for resultatene av lønnsoppgjørene i 2006, og gi oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres som en nettversjon i juni, men blir trykket i NOU-serien i mars til neste år. Utvalget vil dermed fra og med i år bare komme med en NOU i året mot to tidligere.

Beregningsutvalget ble ved kronprinsregentens resolusjon av 5. desember 2003 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2007 med følgende mandat:

”Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.”

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen og Harald Andersen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Steinar Stokke og Anne-Kari Bratten, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Anne Katrine Eide, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Arnulf Leirpoll, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Roger Bjørnstad, Kristian Gimming og Gisle Frøiland, Statistisk sentralbyrå.

Les hele rapporten i pdf-format her

Oslo, 21. februar 2006

Øystein Olsen
leder

Nina Bjerkedal

Ann Lisbet Brathaug

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Synnøve Nymo

Erik Orskaug

Stein Reegård

Inge Skeie

Jørn Skille

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sekretariatsleder

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Andreas Follestad, Finansdepartementet

Andreas Moxnes, Finansdepartementet

Reidun Grue Nerheim, Finansdepartementet
Ragnhild Nersten, Arbeids- og inkluderingsdepartementet