Kriminalomsorgens kapasitetsplan

med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i oppdrag å utarbeide en kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontorer. Kapasitetsplanen skal utarbeides på nasjonalt nivå og ta hensyn til behov for kapasitet på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Landsdekkende funksjoner som for eksempel forvaring, ressursenheter, tiltak for varetektsinnsatte, tilrettelegging for utenlandske innsatte, for innsatte under 18 år og for kvinner, må inngå i vurdering av fremtidig fengselsstruktur.

Kapasitetsplanen har sin bakgrunn i St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) som ble lagt frem høsten 2008.

Les Kriminalomsorgens kapasitetsplan her (pdf)