Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene - 2009

Vedlagt følger en fylkesvis oversikt over kriteriedata til beregningen av rammetilskudd for fylkeskommunene i 2009, jf. vedlegg 1 til 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskudd til fylkeskommunene, og vedlegg 2 viser den fylkesvise fordelingen av disse grunnlagsdata. Vedlegg 3 gir en oversikt over data benyttet ved beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler.

Fra og med 2003 skal innbyggertilskuddet være basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2008 presenteres et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag for 2009 (Grønt hefte). Endelig rammetilskudd blir gjort kjent i juni 2009. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2008, som benyttes ved beregning av det foreløpige innbyggertilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E-fk i revidert grønt hefte for 2008 (H-2223).

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Eventuelle merknader til de øvrige data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf: 22 24 72 16/ e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no).
 
Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen
Grete Lilleschulstad
underdirektør
Melissa Edvardsen
førstekonsulent

Kopi til:                                                                                                              
Fylkesmennene   
Helsedirektoratet   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Samferdselsdepartementet   
Statistisk sentralbyrå   

Vedlegg:

1. Beskrivelse av vedlegg 1 og 2 (pdf-format)
2. Grunnlagsdata for beregning av rammetilskuddet (excel-format)
3. Data for beregning av trekk for elever i statlige og private videregående skoler (excel-format)