Kriteriedata til inntektssystemet for fylkeskommunene 2011

Vedlagt er kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2011. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av tallene presentert i vedlegg 2 og 3. Vedlegg 2 viser alle kriteriedata som inngår i beregningen av rammetilskuddet, utenom tallene som inngår i beregningen av trekk for elever i statlige og private videregående skoler, som er vist i vedlegg 3.

Beregning av rammetilskudd til den enkelte fylkeskommune tar utgangspunkt i verdien på de ulike kriteriene. De fleste kriteriedata bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For at alle fylkeskommuner skal bli behandlet likt, er det nødvendig å benytte tall fra samme kilde og samme tidspunkt for alle fylkeskommuner. Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra denne statistikken.

Fra og med 2010 er beregningen av innbyggertilskuddet til fylkeskommunene basert på tall per 1. juli året før budsjettåret. Disse tallene vil bli publisert på departementets internettsider (www.regjeringen.no/krd) så snart de foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til fylkeskommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev via posten om at nye data er lagt ut. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på det.
 
Eventuelle merknader til kriteriedata data sendes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Hilde Marie Skarvang (tlf: 22 24 62 41/ e-post: Hilde-Marie.Skarvang@krd.dep.no).
 
Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelsen fra fylkeskommunen mangler. Feil som fylkeskommunene selv er ansvarlige for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

 

Med hilsen


Christine Hjortland
fung. ekspedisjonssjef

Hilde Marie Skarvang
førstekonsulent


Kopi til:                                                                                                              
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Samferdselsdepartementet   
Statistisk sentralbyrå

Vedlegg 1  (pdf)

Vedlegg 2  (Excel)

Vedlegg 3 (Excel)