Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2011

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2011, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommuner (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for statlige og private skoler (vedlegg 3).

De resterende kriteriedataene blir lagt ut på departementets internettsider (www.regjeringen.no/krd) så snart disse foreligger. Når nye data legges ut varsles dette også med en e-post til kommunenes postmottak. Det vil ikke bli sendt ut brev per post om at nye data er lagt ut. På grunn av at enkelte data kommer sent (september) vil det kunne bli knappe tidsfrister for tilbakemelding på noen av disse dataene. Vi ber derfor om at dere er oppmerksomme på det.

Beregningene av rammetilskuddet til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 7, vedlegg 2 skal sendes Helsedirektoratet, ved kontaktperson Mari Anne Lundberg, senest 27. august (tlf.: 24 16 32 40/ e-post: mlu@helsedir.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3) bes rettet til Kunnskapsdepartementet, ved kontaktperson Bodil Hafsås, senest 27. august (tlf.: 22 24 73 82/e-post: bodil.hafsas@kd.dep.no).

Kriteriedata for landbrukskriteriet (kolonne 11-14, vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader bes sendt til LMD, ved kontaktperson Åse Marie Hatløy Rusaanes, senest 27. august (tlf.: 22 24 92 55/e-post: Ase-Marie-Hatloy.Rusaanes@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata rettes til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) senest 27. august. Kontaktperson i KRD er Hilde Marie Skarvang (tlf.: 22 24 62 41 / e-post: hilde-marie.skarvang@krd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

 

Med hilsen

 


Christine Hjortland
fung. ekspedisjonssjef

Hilde Marie Skarvang
førstekonsulent


Kopi til:                                                                                                              
Fylkesmennene   
Helsedirektoratet   
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)   
Kunnskapsdepartementet   
Landbruks- og matdepartementet   
Statistisk sentralbyrå   

Vedlegg 1 (pdf)

Vedlegg 2 (Excel)

Vedlegg 3 (Excel)