Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2007

Kommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1896-1 HER

29.08.2006

Kriteriedata til inntektssystemet for kommuner - 2007

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2007, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3). Data for kriteriet Innvandrere vil bli ettersendt 14. september med frist for eventuelle tilbakemeldinger 19. september.

Fra og med 2003 er innbyggertilskuddet basert på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Det betyr at det høsten 2006 blir presentert et foreløpig innbyggertilskudd med utgiftsutjevning i vedlegg til Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2007. Innbyggerkriteriene per 1. januar 2006, som benyttes ved beregning av det foreløpige rammetilskuddet, følger derfor ikke vedlagt. Det henvises i den sammenheng til tabell E i publikasjon H-2189 B fra 28. juni 2006 (revidert beregningsteknisk dokumentasjon).

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet (SHD). Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 10 og 11 i vedlegg 2 skal sendes til SHD ved kontaktperson rådgiver Øyvind Omholt Alver senest 11. september (tlf.: 24 16 34 38/e-post: ooa@shdir.no).

Kriteriedata for landbruk (kolonne 14-17 i vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader bes sendt til Landbruks- og matdepartementet ved kontaktperson rådgiver Berit Lundamo senest 11. september (tlf.: 22 24 01 66/e-post: berit.lundamo@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler (vedlegg 3) bes sendt til Utdanningsdirektoratet ved kontaktperson Eli Mette Eikrem senest 11. september (tlf.: 23 30 13 66/e-post: eli-mette.eikrem@utdanningsdirektoratet.no ).

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes til Kommunal- og regional­departementet (KRD) senest 11. september. Kontaktperson i KRD er rådgiver Hege Rønning (tlf. 22 24 68 58/e-post: hege.ronning@krd.dep.no). Det kan også sendes faks til nummer 22 24 27 35.

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen

Grete Lilleschulstad
underdirektør

Hege Rønning
rådgiver

Vedlegg 1: Beskrivelse av vedlegg 2 og 3

Vedlegg 2: Kriteriedata kommuner – 2007
Tabell i Excel-format
Tabell i PDF-format

Vedlegg 3: Elevtall i statlige og frittstående skoler – kommuner. (Inntektssystemet 2007)
Tabell i Excel-format
Tabell i PDF-format

Kopi til:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fylkesmennene

Helse- og omsorgsdepartementet

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)

Landbruks- og matdepartementet

Sosial- og helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Kunnskapsdepartementet

Vedlegg 1:Beskrivelse av vedlegg 2 og 3
Vedlegg 2 viser kriteriedata som vil bli benyttet ved beregningen av rammetilskuddet til kommunene i 2007. Tallene er absolutte, ikke andeler. Andeler vil bli regnet ut i forbindelse med den endelige beregningen av rammetilskuddet for 2007.

Kolonne 1:
Innbyggertall per 1. januar 2006. Tall fra SSB.

Kolonne 2:
Urbanitetskriteriet. Innbyggertall opphøyd i 1,2.

Kolonne 3:
Antall skilte og separerte 16-59 år per 1. januar 2006. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 4:
Arbeidsledige 16-59 år. Årsgjennomsnitt i 2005 for registrerte arbeidsledige. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 5:
Beregnet reisetid til kommunesenteret for alle innbyggerne i kommunen. Tall per 1. januar 2006. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 6:
Reiseavstand innen sone (i km) per 1. januar 2006. Reiseavstand beregnes for alle innbyggerne i sonen til sonesenteret, summert for alle kommunens innbyggere. En sone er en geografisk sammenhengende område bestående av grunnkretser. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 7:
Reiseavstand til nabokrets (i km) per 1. januar 2006. Beregnet avstand for grunnkretsens innbyggere fra senter i egen grunnkrets til senter i nærmeste nabogrunnkrets innenfor samme sone, summert for alle kommunens innbyggere. Statistikk fra SSB utført for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 8:
Dødelighet. Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet for hele befolkningen, gjennomsnitt for årene 2001-2005. Dødelighet per 100 000 innbyggere. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 9:
Ikke-gifte 67 år og eldre per 1. januar 2006. Definisjon av ikke-gift: aldri tidligere gift, skilt, separert (inklusive skilt, separert, gjenlevende partner), enker og enkemenn. Statistikk fra SSB utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet.

Kolonne 10:
Personer med psykisk utviklingshemming 0-15 år per 1. januar 2006.
Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet.

Kolonne 11:
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre per 1. januar 2006.
Innrapporterte tall fra kommunene til Sosial- og helsedirektoratet. Tallene inkluderer ikke psykisk utviklingshemmede personer som bor i vertskommuneinstitusjoner.

Kolonne 12:
Personer med psykisk utviklingshemming 16 år og eldre som bor på vertskommuneinstitusjon per 1. januar 2006. Tall fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Kolonne 13:
Total antall personer med psykisk utviklingshemming 16 år og over per 1. januar 2006. Summen av kolonne 11 og 12. Antall personer med psykisk utviklingshemming i denne kolonne blir lagt til grunn for beregning av inntektssystemet i 2007.

Kolonne 14:
Kommunenes totalareal per 1. januar 2005. Statistikk fra Statens kartverk utført for Landbruks- og matdepartementet.

Kolonne 15:
Antall driftsenheter per 2004. Statistikk fra SSB.

Kolonne 16:
Areal dyrket mark per 2003. Statistikk fra SSB.

Kolonne 17:
Antall landbrukseiendommer 2006. Statistikk fra SSB, landbruksregisteret.

Kolonne 18:
Inndeling i geografisk virkeområde for distriktspolitiske virkemiddel. Gradering A-D.

Vedlegg 3:
Vedlegg 3 viser tallene som brukes til å beregne korreksjonsordningen i utgiftsutjevningen for elever i statlige og frittstående skoler. Kolonnene gir en oversikt over antall elever som går i statlige og frittstående skoler, skoleåret 205/2006. Elevtallet som legges til grunn bygger i hovedsak på gjennomsnittlig elevtall ved disse skolene per 1. oktober 2005 og 1. april 2006. Innrapporterte tall fra Kunnskapsdepartementet (KD).