Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2010

Vår ref.: 2009/01363 ID/ID1 MRO

Spillemidler til idrettsanlegg – forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling – høring

I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføringen av forvaltningsreformen) er det i pkt. 2.4. Kultur, varslet at departementet vil ta initiativ til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Kriteriene gjelder for fordeling av spillemidler fra hovedfordelingens post 1.1

Idrettsanlegg i kommunene til ordinære idrettsanlegg, fordelt av fylkeskommunene. En arbeidsgruppe nedsatt av departementet har gjennomgått gjeldende kriterier, og har utarbeidet rapport med forslag til nye kriterier. Arbeidsgruppas rapport sendes med dette på høring.

Frist for høringsuttalelse er 15. mars 2010. Departementet vil ta stilling til nye kriterier når høringsuttalelser er mottatt.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Hilde Oftedal
underdirektør

Vedlegg: Rapport - Kriterier for fordeling av spillemilder til idrettsanlegg

Høringsinstanser

• Fylkeskommuner
• Kommuner
• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
• Sametinget
• Samisk idrettsforbund
• Det Frivillige Skyttervesen
• Friluftslivets fellesorganisasjon
• Friluftsrådenes Landsforbund

Til toppen