Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg

Klimagassutslipp fra bygg knyttes i dag i stor grad til energibruk i driftsperioden. Gjennom stadig strengere energikrav og andre endringer, vil energibruk til drift kunne gå ned over tid. Det innebærer i så fall at den energien som går med til å produsere, transportere og sette opp bygget, i større grad kan bli relativt sett viktigere i en livsløpsanalyse.

KRD har i den forbindelse gitt Østfoldforskning i oppdrag å gjennomføre en litteraturstudie som skal gi oversikt over og vurdering av foreliggende litteratur/forskningsrapporter som beskriver ulike byggemateriales klimabelastninger og hvordan dette slår ut i et livsløpsperspektiv (LCA – Life Cycle Assessment), og derigjennom beskrive kunnskapsplattformen disse analysene tar utgangspunkt i. Det
innebærer også en beskrivelse av hvilke faktorer som påvirker klima- og miljøbelastningen, herunder hvilke deler av livsløpet som er viktige.