Rapporter og planer

Kvalitetssikring (KS1) av Transportløsning Oslo-Jaren-Gjøvik-Moelv

PricewaterhouseCoopers Norge AS, Concreto AS, Teleplan Consulting AS og Tyréns AB har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning (KSU) for Transportsløsning Oslo-Jaren-Gjøvik-Moelv. Hovedfokuset for utredningene er rv 4 og Gjøvikbanen.

Under følger rapporten og tilhørende vedlegg.

Les rapporten (pdf)

Vedlegg 1: Notat - Behov, mål og krav

Vedlegg 2: Notat - Mulighetsstudie og konseptutvikling

Vedlegg 3: Behov

Vedlegg 4: Ruteplan, krysningsspor og plattformer

Vedlegg 5: Alternativanalyse

Vedlegg 6: Andre virkninger