Rapporter og planer

Kvalitetssikring (KS2) av E39 Rogfast

Utvidet kvalitetssikring (KS 2) av styringsunderlag og kostnadsoverslag for E39 Rogfast.

Oppdraget er utvidet til også å omfatte vurdering av trafikkgrunnlaget og de elementer i finansieringsplanen som er relatert til trafikkgrunnlaget, og en kvalitetssikring av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utført av Atkins Norge og Oslo Economics på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)

Om prosjektet

E39 Rogfast består av en toløps tunnel i Boknafjorden fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn. Hovedtunnelen er 26,7 km lang med en 4,1 km lang tunnel opp til Kvitsøy. Boknafjorden krysses i dag av to ferjesamband. Hovedsambandet går mellom Mortavika og Arsvågen og er en del av E39 mellom Stavanger og Bergen. Det andre ferjesambandet er strekningen Mekjarvik-Kvitsøy. Prosjektet skal oppnå raskere og mer effektiv transport ved kryssing av Boknafjorden. Dette skal bidra til reduserte samfunnskostnader og et større bo- og arbeidsmarked. Den nye tunnelen vil medføre reduksjon av reisetiden med ca. 38 minutter.

(Hentet fra KS2-rapporten)