KVU - Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen.

Denne konseptvalgutredningen drøfter mulige framtidige transportløsninger for Kristiansandsregionen, og viser hvordan ulike arealbruksscenarier påvirker
transportbehovet.

Utredningen analyserer både areal‐ og transportspørsmål, inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor biltrafikken, framtidige investeringsbehov, jordvernhensyn og forhold knyttet til klimagassutslipp.

Les rapporten (pdf, 9 MB)