Landsbygdpolitikk i Skandinavia

NORCE Rapport 2019:1

Rapporten inneholder en kort komparativ analyse av ny svensk og dansk distriktspolitikk, sammenlignet med norsk distriktspolitikk. Rapporten er utarbeidet av NORCE AS for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten er bestilt som ledd i arbeidet med ny distriktsmelding. De siste årene har Sverige og Danmark sett behov for å fornye sin distriktspolitikk, og de har gjennomført egne utredninger som danner grunnlaget for politikkutvikling på feltet.

Departementet er opptatt av å ha god oversikt over pågående politikkutvikling i våre naboland, og vurdere den opp mot norsk distriktspolitikk.

Rapporten gir en oversikt over nye initiativ innen landsbygdspolitikk i Sverige og Danmark. Kunnskap om tiltak og ideer fra Sverige og Danmark kan gi ideer og være relevante å vurdere også i en norsk sammenheng, og i prosessen som skal føre fram til distriktsmeldingen. Analysen baseres på:

1) SOU fra 2017, För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Denne inkluderte en omfattende liste av anbefalte tiltak for framtidens svenske distriktspolitikk.

2) Den danske regjeringen nedsatte i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer (pdf-rapport) som del av en politisk avtale om Danmark i bedre balance og modernisering av planloven. Formålet med utvalgsarbeidet var å bidra med konkrete anbefalinger til omstilling og fornyelse i retning av levedyktige landsbyer. Utvalget leverte sine anbefalinger i april 2018.