Rapporter og planer

Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing

Proba samfunnsanalyse rapport nr. 2013-12

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Proba samfunnsanalyse beregnet hvordan folketall, sentralisering av bosettingen og antall ansatte i kommunesektoren har utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen siden 1988.

Materialet viser betydelig variasjoner i utviklingen etter sammenslåing, men det er enkelte trekk som går igjen i et flertall av de nye eller de tidligere kommunene. Det er en viss tendens til at sammenslåing gir lavere befolkningsvekst; Innenfor grensene til 28 av de 39 kommunene som har slått seg sammen med andre har befolkningsveksten vært svakere enn i tilsvarende kommuner som ikke har slått seg sammen.

Det er dessuten en tendens til at i sammenslåtte kommuner, kommer en stor del av veksten i kommunal sysselsetting der administrasjonssenteret ligger. Samtidig har flertallet av de sammenslåtte kommunene opplevd svakere sentralisering av bosettingen enn i sammenlignbare kommuner.

Proba samfunnsanalyse rapport nr. 2013 - 12 (PDF)