”Levere sammen som en” — FN-reformpanelets rapport

”Levere sammen som en” – FN-reformpanelets rapport. Sammendrag

Situasjonen i dag

Forslag

FN på landnivå

FN representert i 166 land. 1/3 av disse har mer enn 10 landkontorer med hver sin leder og hvert sitt program og budsjett.

 • Ett FN med (1) én leder (2) ett program (3) ett budsjett (4) ett kontor
 • Gjennomføres innen 2012. Fem landpiloter i 2007

FN på hovedkvartersnivå

FNs toppledergruppe (CEB) ledet av Generalsekretæren er et samarbeidsorgan for lederne i FNs organisasjoner.

FN utviklingsgruppe(UNDG) ledet av UNDPs sjef gir felles retningslinjer for utviklingsarbeidet.
Det finnes en nødhjelpskoordinator i FN, men ingen tilsvarende funksjon for utvikling.

Overlapping og duplisering mellom FN og Verdensbanken og IMF

 • UNDPs sjef blir FNs utviklingskoordinator med ansvar for resultater og åpenhet.
 • UNDG blir FNs utviklingsgruppe for policy og operasjoner. Ansvar: sikre ett FN på landnivå.
 • Etablering av ”Enhet for finansiering og effektiv levering av bistand” til støtte for denne gruppen
 • Ekspertgruppe vurderer videre konsolidering i FN
 • Gjennomgang av roller og samarbeid mellom FN og Verdensbanken.

Finansiering av FNs bistandsvirksomhet

Finansieringen er fragmentert, uoversiktelig og uforutsigbart: Mange fond, øremerkede bidrag, ettårige bidrag, overlapping

 • Nytt tusenårsfond: fond for flerårige bidrag til gjennomføring av FN-programmet på landnivå.
 • Full og forutsigbart finansiering av kjernebudsjett til FN-organisasjonene som leverer på reform

Effektivisering av FNs bistandsvirksomhet

Ulik økonomistyring og administrativ forvaltning mellom FNs organisasjoner: Hindrer samarbeid, vanskeliggjør oversikt og etterprøving av resultater, og er lite effektivt.

 • Felles forenklet, harmonisert og etterprøvbar økonomistyring og administrativ forvaltning.
 • Etablering av nytt evalueringssystem
 • Harmonisert og modernisert personellforvaltning

Kvinner og likestilling

FN har et viktig mandat for fremme av kvinners rett og likestilling, men har mange spredte kvinne-enheter. Svak struktur og finansiering som svekker trykket i dette arbeidet.

Likestilling er og skal fortsette å være et ansvar for hele FN systemet.

 • Slå sammen tre enheter (UNIFEM, OSAGI, DAW) til én enhet for likestilling og kvinner.
 • Ny enhet vil kombinere styrket normativ og pådriver rolle med målrettet programvirksomhet.
 • Uavhengig enhet, leder av undergeneralsekretær.
 • Ambisiøs og forutsigbar finansiering.
 • Likestilling del av alle ”Ett FN” landprogrammer

Miljø og bærekraftig utvikling

Miljøspørsmål berører alle FN-organisasjoner og har ført til fragmentering, overlapping, konkurranse om begrensede midler. Mangel på fokus og trykk. For lite ressurser, blant annet til den globale miljøfasiliteten (GEF). FNs miljøprogram (UNEP) er svak.

 • UNEP oppgraderes som FNs miljøpilar. Styrket normativ, kontrollerende og analytisk rolle.
 • Nærmere samarbeid mellom FNs organisasjoner: tematiske partnerskap med en lederorganisasjon
 • GEF styrkes som hovedfinansieringskilde
 • Ny gjennomgang av internasjonal miljøstyring

Humanitær bistand

Framskritt siste år i samordning av FNs humanitære arbeid. ”Klyngetilnærming” har gjort det klarere hvilke organisasjoner som leder samarbeider om ulike temaer. Fortsatt rom for avklaring av roller (eks FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR). FNs nye nødhjelpsfond (CERF) er effektivt, men underfinansiert.

 • Nærmere samarbeid mellom FN, frivillige organisasjoner og myndigheter, gjennom klyngetilnærming
 • CERF må fullfinansieres.
 • Ansvar for internt fordrevne i FN må avklares.
 • UNDP ansvar for land ut av krisesituasjoner.

Mellomstatelig styring

Hver FN-organisasjon hvert sitt styre bestående av utvalg av medlemsland. Svekker muligheten til like og samordnende vedtak og styringssignal.

 • Etablering av ”FNs styre for bærekraftig utviklings”. Styringsansvar for ett FN på landnivå. Dette styre vil kunne erstatte styrene for UNDP/UNFPA og UNICEF.