Lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget – oppnevning av utvalg

Etter konsultasjoner med Sametinget og drøftinger med andre berørte parter har Miljøverndepartementet besluttet å oppnevne et utvalg som skal utrede lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget, jf. finnmarkslovens kapittel 4. Sammensetning, ledelse, mandat, sekretariat, arbeidsform og kompensasjon fremgår nedenfor.

Det vises til tidligere kontakter om saken.

Etter konsultasjoner med Sametinget og drøftinger med andre berørte parter har Miljøverndepartementet besluttet å oppnevne et utvalg som skal utrede lokal forvaltning av fisket i Tanavassdraget, jf. finnmarkslovens kapittel 4. Sammensetning, ledelse, mandat, sekretariat, arbeidsform og kompensasjon fremgår nedenfor.


1 Oppnevning

Følgende oppnevnes som medlemmer i utvalget:

 • Heidi Ekstrøm, Miljøverndepartementet (leder)
 • Frank Martin Ingilæ, Tana kommune
 • Kjell Sæther, Karasjok kommune
 • Reidar Varsi, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget
 • Edvard Nordsletta, Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget
 • Ingrid Nordal, Tanavassdragets laksefiskeforening
 • Karl-Arne Larsson, Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Audhild Schanche, Sametinget

Følgende er personlige stedfortredere for medlemmene i tilfelle fravær:

 • for Heidi Ekstrøm: Steinar Hermansen 
 • for Frank Martin Ingilæ: Hartvik Hansen  
 • for Kjell Sæther: Ragnhild Vassvik Kalstad
 • for Reidar Varsi: Else Margrethe Ballo
 • for Edvard Nordsletta: Alma Hellander
 • for Ingrid Nordal: Viktor Trosten
 • for Karl-Arne Larsson: Sigve Nedredal
 • for Audhild Schanche: Hege Fjellheim Sarre

Medlemmene kan ha med seg rådgivere etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet.

2 Mandat

Utvalget gis følgende mandat:

Utvalget skal utarbeide forslag til oppfølging av finnmarkslovens kapittel 4 for Tanavassdraget, jf. også kapittel 1. 

De grunnleggende føringene for arbeidet er nedfelt i Stortingets vedtak og merknader i saken, jf. Innst.O.nr.80 (2004-2005) om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven).

Som del av arbeidet skal utvalget:

 1. Utarbeide forslag til forskrift i henhold til finnmarksloven § 28, jf. kapittel 1.
 2. Gjennomgå lov 23. juni 1888 nr. 1 om Retten til fiskeri i Tana-vassdraget i Finnmarkens Amt (Tanaloven) med sikte på modernisering og innpassing av reglene i annen lovgivning og i samsvar med alders tids bruk, lokale sedvaner og folkeretten. 
 3. Vurdere behovet for og eventuelt foreslå mulige endringer i regelverk og overenskomster med Finland.
 4. Vurdere behovet for og eventuelt foreslå andre lov- og forskriftsendringer som følger av utvalgets forslag under pkt 1-3 ovenfor. 

Det følger direkte av finnmarksloven at den nye fiskeforvaltningen skal være lokal og rettighetsbasert. I den forbindelse vises det til at Stortinget har fastslått at rettighetene tilhører lokalbefolkningen. De særskilte rettighetene er dels nedfelt i lov, blant annet Tanaloven, og følger dels av alders tids bruk og lokale sedvaner. Arbeidet med en ny fiskeforvaltning skal derfor i utgangspunktet ikke være en rettighetsutredning. Utvalget må likevel påse at den lokale fiskeforvaltningen blir utformet i samsvar med gjeldende rettigheter.

Den lokale forvaltningen skal i størst mulig grad være tilpasset den ordinære fiskeforvaltningen, jf lov 15. mai 1992 nr. 46 om laksefisk og innlandsfisk m.v. Det følger av dette at det skal legges til rette for forsvarlig ressursutnyttelse, lokal verdiskaping og tilgang for allmennheten.

Samerettsutvalgets utredning NOU 1997:4 er sentral for utvalget. Det er likevel Stortingets vedtak i forbindelse med finnmarksloven som gir rammen for oppdraget.
 
Utredningen vil ikke berøre Finnmarkseiendommens saksområder og rettigheter eller være en sak for Finnmarkskommisjonen.

Eventuelle problemstillinger som ikke er tilstrekkelig fanget opp i mandatet skal forelegges Miljøverndepartementet. Departementet vil konsultere med Sametinget før det eventuelt gjøres endringer eller presiseringer i mandatet.

Utvalgets forslag skal foreligge innen 1. november 2009.

3 Sekretariat

Sekretariatet ivaretas av Direktoratet for naturforvaltning. Sekretariatet skal holde nær kontakt med utvalgsmedlemmene og med Sametingets administrasjon, om ønskelig basert på særskilte avtaler.

4 Arbeidsform

Utvalget skal ha en åpen og inkluderende arbeidsform. Som del av dette skal det holdes åpne informasjons- og drøftingsmøter underveis i arbeidet. Finske myndigheter og interesser holdes informert etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet.

Utvalget kan benytte seg av ekstern kompetanse etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet.

5 Kompensasjon

Utvalgets medlemmer, med unntak for medlemmene fra Miljøverndepartementet og Sametinget, gis kompensasjon i henhold til reglene for dekning av utgifter i statlige råd og utvalg.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Heidi Ekstrøm
utvalgsleder