Endringslov til arbeidsmiljøloven

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer fra 1.1.2019.

Se også ikraftsetting av lov 2018:46, endr. i arbeidsmiljøloven (Lovdata)

 

 

Se loven på lovdata.no