Lov om Norges Krigsskaderåd.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1951-07-06 nr 04: Lov om Norges Krigsskaderåd.

Norges Krigsskaderåd skal overvåke og samordne landets beredskap når det gjelder krigsskader og krigsskadeerstatning, og påse at offentlige og private krigsskadeinstitusjoner fyller sin oppgave på best mulig måte.

Se loven på lovdata.no