Lover og regler

Lov om reinbeitekonvensjon

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1985-03-29-16 Lov om samtykke til å sette i kraft endringer i konvensjonen av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite, og protokoll om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein av samme dato.

Se loven på lovdata.no