Lov om statens premieobligasjonslån

Lov 13. juni 1924 nr. 4 om adgang for staten til utferdigelse av premieobligasjonslån

Lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier skal ikke være til hinder for, at lån, som opptas for statskassens regning, emitteres som premieobligasjonslån ved utstedelse og utbydelse til salg av ihendehaverobligasjoner med premier.

Se loven på lovdata.no