Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (partiloven) - overgangsbestemmelser

Brev til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner: Overgangsbestemmelser – Lov om visse forhold vedrørende politiske partier.

Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (partiloven) – overgangsbestemmelser

Likelydende brev til alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner

Deres ref

Vår ref

Dato

200500470-/JON

22.11.05

Moderniseringsdepartementet (MOD) viser til brev av 27.6.2005 om ikrafttredelse av den nye partiloven ( lov 17.6.2005 nr 102) sendt alle registrerte politiske partier. Den nye partiloven finnes på følgende lenke:

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-102.html

De administrative oppgavene i tilknytning til loven er lagt til MOD og fylkesmennene. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon i tilknytning til kapittel 4 i loven. Dette kapittelet trådte i kraft fra 1. juli 2005. Øvrige deler av loven trer i kraft fra 1. januar 2006. Kapittel 5 i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) oppheves fra samme dato.

MOD har i hht § 28 i partiloven hjemmel til å gi overgangsbestemmelser i forbindelse med ikrafttredelsen.

Registrering av alle partier og partilag på lokalt og regionalt nivå
For å forenkle den offentlige administrasjonen av ordningen, har Stortinget bestemt at kommunene og fylkeskommunene ikke lengre skal ha administrasjonsoppgaver i tilknytning til den statlige partistøtteordningen på kap. 1530. Utbetaling av statlig støtte til lokale og regionale partilag skal heretter skje direkte fra fylkesmennene. Fylkesmennene skal fra og med 2006 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

I tillegg er fylkesmennene tillagt en viktig oppgave med å føre register over alle partier og partilag/-ledd (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå som søker om og mottar tilskudd etter §§ 12 og 13 i loven. Dataene er svært viktige for at SSB kan få oversikt over populasjonen politiske partier med tilhørende partilag/-ledd, og derigjennom utføre sine oppgaver etter partiloven.

Det er behov for følgende overgangsordning i forbindelse med ikrafttredelse av partiloven:

Før et støtteberettiget partilag på kommunalt eller regionalt nivå kan få utbetalt støtte for 2006, forutsettes det at partilaget sender Fylkesmannen i sitt fylke opplysninger om partiorganisasjonens navn, postadresse og telefonnummer, samt tilsvarende opplysninger for organisasjonens leder. For å få til en tidlig utbetaling av tilskuddet, ber vi om at slik melding sendes innen 15. januar 2006. Hvis det lokale partilaget er registrert som egen juridisk enhet i Partiregisteret/Enhetsregisteret, oppgis også organisasjonsnummeret. Det presiseres at dette ikke innebærer et registreringskrav i Partiregisteret/Enhetsregisteret for lokal eller regionallag. Det er kun de lag som allerede er registrert som egne juridiske personer, som skal oppgi sitt organisasjonsnummer. For alle lag ber vi imidlertid om at morpartiets nummer i Partiregisteret/Enhetsregisteret oppgis. Videre oppgis hvilket kontonummer støtten skal utbetales til.

Fra 2006 vil fylkesungdomsorganisasjonene få støtte over egen post 75 på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier. Fylkesungdomsorganisasjonene søker selv om støtte og får denne utbetalt direkte fra Fylkesmannen, jf. partiloven § 13. I søknaden oppgis de samme registreringsdataene som i avsnittet ovenfor.

Søknad fra hovedorganisasjonen og fra den sentrale ungdomsorganisasjonen
I hht § 11 i partiloven første og tredje ledd kan registrerte politiske partier og tilhørende ungdomsorganisasjoner på nasjonalt nivå søke departementet om støtte. Slike søknader må sendes departementet innen 15. januar 2006. Søknadene gjelder for hele stortingsperioden. Søknadene skal inneholde de samme registreringsdataene som angitt ovenfor.

Departementet og fylkesmennene tar sikte på å etablere elektroniske søknadsordninger i tilknytning til loven når godkjente standarder for elektroniske signatur foreligger.

Vi ber om at hovedorganisasjonen informerer samtlige av sine partilag om innholdet i dette brevet.

Med hilsen

John Stanley Engstrøm (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jens-Oscar Nergård
Rådgiver

Kopi:

Fylkesmennene
SSB v/ Paul Inge Severeide