Luganoloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 8. januar 1993 nr. 21 om gjennomføring i norsk rett av Luganokonvensjonen om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker (Luganoloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser