M-14/1998 - Tilskudd til endret jordarbeiding mm . Ny forskrift Forvaltning av ordningen

R-631 (03.07.1998)

Rundskriv
M-14/1998
R-631

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/01952

3. juli 1998

( Forskriften er utgått)
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Til

Fylkesmennene og kommunene, Statens Kornforretning

Tilskott til endret jordarbeiding mm

Ny forskrift. Forvaltning av ordningen.

Innhold :Det er fastsatt ny forskrift for tilskott til endret jordarbeidng 19.06.98.

Satsene for fangvekster og grasdekte vannveier har økt til 100 kr og 300 kr, for øvrig er satsene uendret. Nytt er også at kommunen skal avgjøre søknad om tilskott til endret jordarbeiding. Endringene omtales nærmere nedenfor. Statens Kornforretning har ansvar for forvaltning av ordningen. Fylkesmannen skal fastsette søknadsfristen i fylket.

1 Innledning

Under årets jordbruksoppgjør ble det enighet om å videreføre ordningen med tilskudd til endret jordarbeiding. Satsene for bruk av fangvekster og grasdekte vannveier økes til henholdsvis 100 kr pr daa og 300 kr pr daa. I tillegg er det etter avtale med næringsorganisasjonene foretatt enkelte endringer i forskriften.

De siste årene har omfanget av endret jordarbeiding vært på vel 40 % av vårkornarealet. Utprøving av lett høstharving videreføres i utprøvingsfylkene (Østfold og Akershus) i 1998 med tanke på evaluering av prøveordningen før jordbruksoppgjøret i 1999. Lett høstharving godtgjøres med 30 kr pr daa, men bare i utprøvingsfylkene.

2 Resultater fra sist år

I 1997 ble det løyvd tilskudd til ca 1 073 500 daa. Av dette utgjorde fangvekster ca 12 700 daa og grasdekte vannveier ca 1 400 daa. Totalt løyvd areal er ca 40 000 daa mindre enn året før, men bruk av fangvekster og grasdekte vannveier har økt. Det var ca 11 500 søkere. Fordelingen på erosjonsklassene, fra liten til svært stor, er henholdsvis 92 000 daa, 524 000 daa, 328 000 og 108 000 daa. Jfr tabell på siste side. I tillegg til miljøeffekten av disse arealene kommer miljøeffekt fra arealer med høstkorn (ca 380 000 daa) , høstharving (ca 95 000 daa) og stubbåker utenom tilskuddsordningen (ca 100 000 daa).

3 Forskrift - saksbehandling

Ny forskrift er fastsatt 19.6.1998. Forskriften er vedlagt. Satsene for fangvekster og grasdekte vannveier har som nevnt økt. Kommunen skal heretter avgjøre søknad om tilskott til endret jordarbeiding. Fylkesmannen blir klageinstans. Endring i avgjørelsesmyndighet vil innebære en forenkling i saksbehandlingen samlet sett og vil flytte avgjørelsesmyndighet nærmere den det berører og lokalmiljøet som har nytte av tiltaket.

Fylkesmannen har ansvar for å følge opp og kontrollere forvaltningen av ordningen i kommunene. Videre er det foretatt endringer i § 7, om utbetaling/kontroll, for at reaksjonsmønsteret ved brudd på vilkårene skal bli mer likt det som gjelder for produksjonstilskudd.

Flomutsatte arealer og arealer som prioriteres pga av vinderosjon, skal som tidligere, vurderes særskilt, jfr rundskriv M-27/96. Dette innebærer at flomutsatte arealer i klasse I (liten erosjonsrisiko) opprioriteres i tilskuddssammenheng en klasse og tildeles tilskudd som for klasse II, dvs 70 kr pr daa. For øvrige flomutsatte arealer gis tilskudd i samsvar med den erosjonsrisikoklasse de har. Arealer som prioriteres på grunn av vinderosjon gis tilskudd som for middels erosjonsrisiko (klasse II), dvs 70 kr pr daa for alle arealer.

Fangvekster skal være sådd i eller etter en hovedvekst og ha som formål å fange opp næringsstoffer og hindre erosjon. Fangvekster kan beites forutsatt at dette ikke fører til dårlig effekt av tiltaket, f.eks gir skader etter hard beiting eller tråkk på våt mark. Dersom fangveksten skal sås etter en annen vekst er det en forutsetning av hovedveksten blir høstet tidlig slik at fangveksten får tid til god etablering (f.eks tidligproduksjon av poteter eller grønnsaker).

Statens Kornforretning vil orientere nærmere om forvaltning av ordningen og om kontroll.

4 Søknadsskjema

Søknadsskjemaet vil bli trykket opp i nytt opplag, pga endringene som er gjennomført. Søknadsskjemaet sendes til fylkesmannens landbruksavdeling som i likhet med tidligere år må distribuere dette videre, til kommunene eller til søkerne.

5 Søknadsfrist og bekjentgjørelse

Fylkesmannen skal fastsette søknadsfrist for ordningen i eget fylke. Ordningen og søknadsfristen må som tidligere bekjentgjøres i lokalpressen, og på eventuelle andre måter. Forskrift for tilskudd til endret jordarbeiding mm er tall med i heftet om produksjonstilskudd i j ordbruket.

6 Kvoter

Det er avsatt 105 mill kr til tilskottsordningen med endret jordarbeiding for 1998. Statens Kornforretning vil foreta tildeling av fylkeskvoter. Fylkesmannen må deretter tildele kommunale kvoter ut fra lokale prioriteringer i fylket.

7 Informasjonsmidler - prosjekter

Det er i tillegg avsatt 20 mill kr til arbeidet med områdetiltak, jordsmonnkartlegging, storskalaforsøk for å fremme miljøvennlige driftsformer og informasjonstiltak Av disse midlene fordeles i denne omgang 440 000 kr til informasjon og kontroll mm. Fylkesmannen avgjør bruken av disse midlene innen eget fylke. Vi gjør oppmerksom på at ordningen er gjort gjeldende for hele landet. Vi har imidlertid fordelt informasjonsmidler hovedsakelig til de fylker som har praktisert ordningen tidligere. "Nye" fylker mht til endret jordarbeiding bes melde fra til Landbruksdepartementet om eventuelt behov for infomidler så snart som mulig og senest innen 15. oktober 1998.

Fordelingen av informasjonsmidler til de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Fylke

Nye info-midler 1995

Kr

Info-midler i alt

Kr (inkl overført)

Østfold

70 000

70 000

Akershus

70 000

108 000

Hedmark

40 000

80 000

Oppland

40 000

57 000

Buskerud

40 000

59 000

Vestfold

40 000

73 000

Telemark

40 000

50 000

Aust‑Agder

10 000

20 000

Vest‑Agder

10 000

20 000

Møre og Romsdal

10 000

10 000

Sør‑Trøndelag

40 000

40 000

Nord‑Trøndelag

40 000

79 00

SUM

450 000

Prosjekter i tilknytning til endret jordarbeiding.
Prosjekter og storskalaforsøk for å fremme miljøvennlige driftsformer, inkl redusert jordarbeiding, skal fortrinnsvis finansieres med midler avsatt til storskalaforsøk og/eller områdetiltak. Det er tildelt fylkesvise kvoter til disse formålene. Fylkesmannen kan søke om økt kvote til informasjonsmidler for prosjekter som retter seg direkte mot dette tiltaket/denne ordningen når formålet er å øke utbredelsen av tiltaket, gi økt kunnskap om endret jordarbeiding eller lignende. Det kan også søkes om støtte til større informasjonstiltak. Søknader om dette sendes til Landbruksdepartementet.

8 Prioritering

Det må fortsatt legges vekt på at erosjonsutsatte arealer i nedbørfelt til forurensa vassdrag kommer inn under ordningen. Dersom påsøkt areal er større enn det som tildelte midler tilsvarer skal resipientens tilstand og erosjonsrisiko legges til grunn ved prioritering. Vinderosjon skal normalt prioriteres lavere enn erosjon forårsaket av vann. Fylkesmannen og kommunen bør ved tildeling av kvoter og tilskottsmidler to hensyn til lokale prioriteringer f.eks gjennom satsing på områdetiltak o.l.

9 Fostering og rapportering

Informasjonsmidler skal i følge statskontoplanen posteres på kap 1150 post 74-17-5. (Areal og kulturlandskapstillegg -storskalaforsøk, prosjekter, informasjon mm). Posteringene skal tas med i kassarapport til departementet på vanlig måte. Fylkesmannen skal rapportere på ordningen til Statens Kornforretning innen 15. jan 1999. Det skal rapporteres på de samme data som foregående år, jfr rapportskjemaet for 1997.

10 Forvaltningsansvaret til Statens Kornforretning

Statens Kornforretning har fått tildelt forvaltningsansvaret for tilskott til endret jordarbeiding, på samme måte som de har ansvar for produksjonstilskuddene. Dette innebærer bl.a. at Statens Kornforretning heretter vil tildele fylkeskvoter for arealtilskott, utarbeide søknadsmateriell o.l, instruere om regelverket, utarbeide nødvendige rutiner og systemer for søknadsbehandling og forvaltning av ordningen inkl. kontroll, rapportering mm.

Med hilsen

Gabriella Dånmark e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler Johan Kollerud
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@ld.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Endret jordarbeiding 1997

Løyvd

Løyvde areal

Fylke

Areal i alt

Stubbåker

Fangvekster

Grasdekte vannveier

Høstharving

Daa

Daa

Daa

Daa

meter

Daa I

Østfold

207449

187448

2677

365

25000

20001'

Akershus

197812

177670

919

187

18fl00

20142

Hedmark

186573

186573

1017

. 38

1980

0

Oppland

74789

74389

1491

73

4130

0

Buskerud

111089

109338

2391

278

20000

1751

Vestfotd

106438

106095

2580

156

18900

0

Telemark

4.7776

47433

31 S

28

3000

0

Aust-Agder

2900

2858

42

0

0

0

Vest-Agder

3447

3451

' 89

2

7S

0

Rogaland

1 S 1

13 S

1 S

0

0

0

Hordaland

67

67

0

0

0

0

Sogn og Fjord

396

274

122

0

0

~0

Møre og Romsd

1641

1641

I S

0

0

0

Sør-Trøndelag

50300

49703

335

103

S1S0

0

Nord-Trøndelag

81841

81040

654

147

15200

0

Nordland

878

878

6

0

0

0

Sum

1073547

1028993

12668

. 1377

111435

41894

Løyd area!

Erosjonsrisiko

Prioritert pga.

Fylke

i alt

Liten

Middels

Stor

Svært stor

Vind

Flomutsatt'

Østfold

207449

19473

109699

39523

18753

0

4600

Akershus

197812

23126

96026

47088

31572

64

3250

Hedmark

186573

21499

82639

75190

7245

312

1974

Oppland

74789

4040

31762

36535

2052

7519

2485

Buskerud

111089

11637

S8I27

30899

10426

429

1016

Vestfold

106438

6543

S3S47

35592

10901

423

2357

Telemark

47776

2188

18888

21479

4878

0

1200

Aust-Agder

2900

850

1862

188

0

49

1049

Vest-Agder

3447

267

2676

488

17

2313

499;

Rogaland

151

3

124

0

1 S

0

0

Hordaland

67

0

0

67

0

0

12'

Sogn og Fjord

396

63

333

0

0

396

0

Mørc og Romsd

1641

0

821

820

0

1 S 12

127

Sør-Trøndelag

50300

221

35213

. 8203

6066

31230

592

Nord-Trøndeiag

81841

2031

31587

31762

16461

17016

4267

Nordland

878

0

878

0

0

0

0

Sum

1073547

91941

524182

327834

108386

61263

23428