M-26/1994 - Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på sentralt nivå

(24.03.1994)

Rundskriv
M-26/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/03054

24.03.1994

Til

Statens Landbruksbank, Fylkesmennene

Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på sentralt nivå

Bevilgning for 1994

Landbruksdepartementet har 24.03.94 fastsatt forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på sentralt nivå.

Forskriften følger vedlagt.

Nærmere om forskriften

Forskriften gjelder BU-midler som skal forvaltes sentralt av Statens Landbruksbank. Landbruksdepartementet legger til grunn at forskriften også skal gjelde for andre midler i LUF’s budsjett for 1994 som skal forvaltes av styret for Statens Landbruksbank og LUF.

Formålet med midlene er a bidra til en bærekraftig næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruk. Midlene skal nyttes til prosjektrettet virksomhet og tiltak av landsomfattende eller fvlkesovergripende karakter.

Fordeling av sentrale BU-midler til landbrukspolitisk prioriterte områder kan fastsettes i tilknytning til jordbruksoppgjøret.

Utbetaling

Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt. Utbetalt tilskott skal posteres på Landbrukets utviklingsfond, kontonr. 810340-l2-03, Bygdeutviklingsfond.

Rapportering

Statens Landbruksbank er ansvarlig for at det foregår en hensiktsmessig erfaringsformidling fra prosjektene som støttes. Som ledd i dette arbeidet skal Statens Landbruksbank hvert år innen 15. mars sammenstille årsrapporter/sluttrapporter i et hefte som sendes Landbruksdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og fylkesmennene.

Statens Landbruksbank skal hvert år innen 15. januar sende en oversikt til Landbruksdepartementet der det framgår hvordan fjorårets sentrale BU-midler er disponert.

Bevilgning for 1994

Statens Landbruksbank tildeles for 1994 40,0 mill. kroner for disponering i henhold til vedlagte forskrift. Bevilgningen framkommer slik, jfr. LUF’s budsjett for 1994:

mill. kroner

Sentrale BU-midler

27,5

Til disposisjon for styret

7,0

Kulturlandskapsprosjekter

2,0

Prosjektmidler skog

3,5

Sum

40,0

Under jordbruksoppgjøret 1993 ble en del av de sentrale BU-midlene disponert til bestemte formål.

Innenfor rammen på 27,5 mill. kroner skal det nyttes midler til prosjekter i regi av ytre landbruksetat, jfr. brev av 21.01.94 fra Landbruksdepartementet til Statens Landbruksbank.

I tillegg skal følgende prosjekter tildeles midler:

mill. kroner

Markedsføringsprosjekt, bygdeturisme

5,0

Bygdeturismeprosjekt, Røros Reiselivslag

1,5

Senter for bygdeturisme

1,0

Bygdeutvikling, Haldenvassdraget

1,5

Husflidsprosjekt, Røros

0,6

Prosjekt for samarbeidstiltak i landbruket

0,8

Innenfor rammen av sentrale BU-midler skal det kunne gis støtte til produksjonsteknisk veiledning for planteskolenæringen.

Ved behandlingen i Stortinget av jordbruksoppgjøret 1993 uttalte Landbrukskomiteen bl.a.:

“Over ramma til LUF er det avsett 7 mill, kroner til disposisjon for styret. Komiteen reknar med at løyvinga til Landbrukets Fagsenter Østlandet i Lier blir teke frå denne summen.”

Landbruksdepartementet ber om at Statens Landbruksbank følger opp komitemerknaden.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

Magne Stubsjøen
jorddirektør

Saksbehandler: Sigurd SandaakerØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Vedlegg

Forskrift om midler til bygdeutvikling - tildeling på sentralt nivå

(Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. mars 1994 i medhold av vedtektene for Landbrukets utviklingsfond). (Utgått)

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften gjelder støtte til bygdeutviklingstiltak fra midler avsatt i jordbruksavtalen til slike tiltak over Landbrukets utviklingsfond (LUF) - tildeling på sentralt nivå.

Formålet med de sentrale BU-midlene er å bidra til en bærekraftig næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruk. Midlene skal nyttes til prosjektrettet virksomhet og tiltak av landsomfattende eller fylkesovergripende karakter.

Det skal særlig satses på å legge forholdene til rette for utvikling av de menneskelige og naturgitte ressurser knyttet til bygda og til landbruket. Tiltak for å skape strukturer og miljø for omstillinger i bygdesamfunnene skal vektlegges.

Det skal legges særlig vekt på tiltak for kunnskapsbasert næringsutvikling og tiltak som legger forholdene til rette for utvikling av arbeidsplasser for kvinner.

Midlene kan også nyttes til utredningstiltak av interesse for de støtteordningene som finnes innenfor LUF.

Fordeling av sentrale BU-midler til landbrukspolitisk prioriterte områder kan fastsettes i tilknytning til jordbruksoppgjøret.

5 2. Definisjon

Prosjekt
Med prosjekt menes en tidsavgrensa oppgave der en ved hjelp av en bestemt prosjektorganisering skal nå konkrete mål innenfor et bestemt problemområde. Et prosjekt skal gjennomføres innenfor en personellmessig og økonomisk ramme.

Kapittel II. Støttenivå

§ 3. Tilslcott

Tilskott kan gis med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag. I særlige tilfeller kan styret for Statens Landbruksbank og LUF innvilge tilskott utover denne grensen.

Kapittel III. Saksbehandling

§ 4. Søknad

Statens Landbruksbank kan bestemme hvilke søknadsblanketter som skal nyttes.

Søknad om støtte til prosjekt skal inneholde følgende hovedpunkter:

  • Bakgrunn for prosjektet
  • Prosjektmål, samt eventuelle delmål
  • Prosjektorganisering
  • Prosjektoppgaver med framdriftsplan
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

For andre tiltak skal det foreligge en beskrivelse av målet med tiltaket, plan for arbeidet med kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknad med vedlegg sendes ordinært til fylkesmannen. Søknader som ikke har direkte tilknytning til ett fylke sendes til Statens Landbruksbank.

Statens Landbruksbank kan fastsette søknadsfrister.

§ 5. Saksbehandlingsorganer

Fylkesmannen behandler mottatte søknader og sender saken med sin uttalelse til Statens Landbruksbank.

Styret for Statens Landbruksbank og LUF avgjør søknadene. Styret kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonen.

§ 6. Saksbehandling

Ved innvilgning av søknad skal innvilgningsmyndigheten fastsette de vilkår som er nødvendig for å ivareta formålet med forskriften. Det skal settes en frist for gjennomføring av arbeidet.

Kapittel IV. Utbetaling og kontroll m.v.

§ 7. Utbetaling og rapportering

Tilskott kan utbetales av Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt når det foreligger anmodning fra søker. Det kan foretas delutbetalinger etter hvert som prosjektet blir utført. Minst 25% av beløpet holdes tilbake til sluttrapport og revidert regnskap over utgiftene er godkjent av Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt.

Prosjektsøker er forpliktet til å følge Statens Landbruksbank sine rapporteringsrutiner for tilskott gitt i medhold av denne forskrift.

Det er ikke anledning til å overdra krav på tilskott til eie eller pant.

§ 8. Oppfølging og kontroll

Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt skal føre kontroll med og følge opp de tiltak som får støtte.

Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt skal kontrollere at vilkårene for tilskott blir overholdt. Mottaker av tilskott må godta kontroll i samband med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.

§ 9. Tilbakebetaling

Statens Landbruksbank eller den banken gir fullmakt kan kreve tilbakebetaling av tilskott dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten. Tilbakebetaling kan kreves fullt ut eller for en del. Det kan kreves morarenter av det beløp som skal tilbakebetales.

Krav om tilbakebetaling kan ikke settes fram seinere enn 10 år etter at tilskottet er utbetalt.

Kapittel V. Dispensasjon og klage

§ 10. Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan fravike bestemmelsene i denne forskrift når særlige grunner tilsier det. Dispensasjon kan ikke gå utover formålet med tilskottsordningen.

§ 11. Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. VI. Klagefristen er 3 uker fra melding om avgjørelsen er mottatt. Etter kongelig resolusjon av 7. april 1989 er det ikke klagerett på vedtak fattet av Landbruksdepartementet i dispensasjonssaker.

Landbruksdepartementet er klage instans over vedtak i medhold av denne forskrift. Klagen sendes til Statens Landbruksbank som behandler saken på nytt. Dersom nytt vedtak ikke blir truffet, skal banken sende saken videre til Landbruksdepartementet som treffer endelig vedtak i saken.

Kapittel VI. Utfyllende bestemmelser

§ 12. Utfyllende regler

Landbruksdepartementet kan gi nærmere retningslinjer til utfylling av disse forskriftene.

§ 13. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 24. mars 1994. Fra samme tid oppheves følgende regler:

  • Regler for tilskott til særlige utbyggingstiltak (prosjekt), gitt av Landbruksdepartementet mai 1971.