Månedlig rapportering om arbeidet i Sikkerhetsrådet.

Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet november 2002

Aktuelle saker - november

DR Kongo

Åpent møte 5.11. og konsultasjoner 13.11.

UNMIK

Åpent møte 6.11

Irak

Konsultasjoner 6.11., 7.11., 25.11. og åpent møte 8.11.

Somalia

Konsultasjoner 7.11.

Sentralafrik. rep.

Konsultasjoner 8.11. og 26.11.

Kypros

Konsultasjoner 11.11., 22.11., 25.11. og åpent møte 25.11.

Midt-Østen

Konsultasjoner 12.11 og åpent møte 12.11.

UNMISET

Åpent møte 14.11.

”Olje for mat”

Konsultasjoner 19.11., 25.11. og åpent møte 25.11

Bougainville

Åpent møte 21.11.

Liberia

Konsultasjoner 25.11. og 26.11

Afghanistan

Konsultasjoner 25.11. og 27.11. og åpent møte 27.11.

Norske prioriteringer – hovedsaker i november

Irak

Etter nye konsultasjoner den 6. og 7. november vedtok Sikkerhetsrådet resolusjon 1441 den 8. november. Resolusjonen la grunnlag for nye inspeksjoner fra UNMOVIC med sikte på å avdekke irakiske program for masseødeleggelsesvåpen. Lederen av UNMOVIC – Hans Blix – sa etter vedtagelsen at inspektørene tok sikte på å ankomme Irak 18. november. I tillegg til å legge grunnlag for nye inspeksjoner fra UNMOVIC, påla resolusjon 1441 irakiske myndigheter å legge frem en oversiktsrapport om eksisterende masseødeleggelsesvåpen innen 30 dager. Resolusjonen slår videre fast at eventuelle irakiske brudd på resolusjon 1441 vil føre til en ny behandling i Sikkerhetsrådet, og minner om at brudd på resolusjonen vil kunne få alvorlige konsekvenser. 25. november vedtok Sikkerhetsrådet en forlengelse (res 1443) av ”Olje for mat” programmet med 9 dager for å gi tid til ytterligere forhandlinger om lengden på neste fase og om revisjon av GRL-listen.

Kypros

FNs generalsekretær Kofi Annan fremla for Sikkerhetsrådet 11. november et sammendrag av en ny fredsplan for Kypros. Selve fredsplanen var overlevert partene til konflikten samme dag. Innholdet i fredsplanen var basert på erfaringene fra samtalene Generalsekretæren hadde hatt med partene i konflikten den siste tiden. I forbindelse med fremleggelsen vedtok Sikkerhetsrådet en presseuttalelse der man hilste planen velkommen og ga sin fulle støtte til Generalsekretærens arbeid med denne. Gresk-kypriotiske og tyrkisk-kypriotiske ledere har siden godtatt fredsplanen som grunnlag for videre forhandlinger. Den 23. november vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon med vedtak om fornyelse av UNFICYPs mandat med seks måneder, dvs. frem til 15. juni 2002. Resolusjonen ivaretok Norges holdning og ble vedtatt uten innlegg fra medlemmene.

Norges prioriteringer – Afrika

DR Kongo

Ekspertpanelets rapport om utplyndring av naturressurser ble behandlet i åpent møte 5. november, og i konsultasjoner 13. november. Rapporten tok for seg den konfliktdrivende kraft som kampen om kontroll med naturressurser utgjør i regionen. Den konkluderer med at selv om uttrekningen av fremmede styrker fra DRC er et viktig skritt på veien mot å få slutt på utplyndringen, er det etablert sterke nettverk der den ulovlige virksomheten fortsetter uavhengig av militær tilstedeværelse. Rapporten anbefaler at Sikkerhetsrådet vurderer mulighetene for å iverksette tiltak mot selskaper og enkeltindivider for å hindre fortsatt ulovlig handel. Fra norsk side ble det gitt uttrykk for støtte til en videreføring av arbeidet panelet utfører og understreket at det er viktig at rapporten og dens anbefalinger følges opp.

Somalia

Sikkerhetsrådet avholdt konsultasjoner om Somalia den 7. november, hvor undergeneralsekretær Kieran Prendergast la frem generalsekretærens fremdriftsrapport fra 25.oktober. Orienteringen og den påfølgende diskusjonen dreide seg om utviklingen i fredsprosessen i Eldoret, Kenya. Norge utarbeidet og la frem et utkast til presidentuttalelse til diskusjon på ekspertnivå, og understreket at situasjonen i Somalia var kompleks og at partene derfor måtte få tid til å enes. I tillegg la Norge vekt på at FN var nødt til å begynne forberedelsene til en post-konflikt fredsbyggende operasjon i Somalia. Hovedpunktet i PRST-utkastet var en oppfordring til partene om å respektere våpenhvileavtalen og opptre konstruktivt for å oppnå ytterligere fremdrift i prosessen. Ved månedens slutt er man ikke kommet til enighet på ekspertnivå om den endelige teksten, da det har vært diskusjoner knyttet til ordleggingen når det gjaldt fremdrift i prosessen, samt hvorvidt det skulle henvises spesifikt til overgangsregjeringen (TNG).

Liberia

I konsultasjonene om Liberia 25.11. og 26.11. i anledning den halvårlige gjennomgangen av sanksjonsregimet, unnlot rådet å rokke ved grunnlaget for dette regimet og sanksjonene ble derfor videreført. Dette var i tråd med Norges syn, som ble begrunnet med at Liberia fremdeles utgjør en trussel mot regional fred og sikkerhet. I det norske innlegget ble Frankrikes forslag til et nytt mandat for FN-kontoret i Liberia støttet, og det ble gitt uttrykk for at en mer helhetlig strategi overfor Liberia, som foreslått av Mexico, var betimelig. Videre ble det understreket at det internasjonale samfunnet i sterkere grad burde ta ansvar for den alvorlige humanitære situasjonen i landet.

SAR

Situasjonen etter kuppforsøket i den Sentralafrikanske republikk i slutten av oktober, ble diskutert i konsultasjoner 8.11. og i et lukket møte 26.11. Norge uttrykte ved begge anledninger bekymring for utviklingen i SAR og understreket at sikkerhetsrådet måtte støtte BONUCAs arbeid. De norske innleggene la vekt på at et sterkt internasjonalt nærvær var vesentlig i den kritiske situasjonen, og at BONUCAs sjef, general Cisse burde orientere rådet om situasjonen. Dessuten mente Norge at FNs menneskerettighetsarbeid i SAR burde styrkes.

Norges prioriteringer – fredsbevarende operasjoner

Kosovo

USG Jean-Marie Guehenno orienterte 6. november i et åpent møte om UNMIKs siste rapport fra Kosovo, samt gav en oppdatering av hendelser som har funnet sted etter publisering av rapporten. Kommunevalget var gjennomført på en vellykket måte og i tråd med internasjonale normer, men Guehenno beklaget sterkt den lave deltakelsen blant kosovo-serberne. Han så nå desentraliseringsarbeidet som et kjernepunkt i arbeidet fremover i Kosovo. Det norske innlegget hilste den fredelige gjennomføringen av kommunevalget 26. oktober velkommen, men fordømte sterkt drapet på en lokal LDK-leder dagen etter valget. Norge beklaget også den lave valgdeltakelsen, spesielt på kosovo-serbisk side, men understreket at i noen kommuner hadde deltakelsen blant kosovo-serbere vært langt over gjennomsnittet. Arbeidet med desentralisering ble oppfordret til å fortsette. Ansvaret til de 30 nyvalgte kommunestyrene ble understreket. De ble oppfordret til å utvise kompromissvilje både på tvers av politiske og etniske skillelinjer. Norge appellerte også til samtlige politiske partier om å både respektere og bidra til en fredelig og demokratisk implementering av valgresultatet.

Norske prioriteringer – øvrige saker i november

Midt-Østen

Visegeneralsekretær Kieran Prendergast ga en ny orientering til Sikkerhetsrådet om Midtøsten 12.11.02. Prendergast viste til volden på begge sider, den humanitære krisen og reformarbeidet på palestinsk side, utnevnelsen av ny palestinsk regjering og den israelske regjerings sammenbrudd og forestående valg i januar. Behovet for en israelsk-palestinsk politisk prosess var stadig presserende og det ble gitt bred støtte til Kvartettens (USA, EU, Russland, FN) arbeid med et ’veikart’ frem mot en omfattende tostatsløsning i 2005. Spenningen mellom Israel og Libanon omkring vannet i Wazzani-elven ble også trukket frem. Prendergast konkluderte at valgkampen i Israel foran valgene ultimo januar 2003 ikke måtte trekke Rådets oppmerksomhet vekk fra de akutte humanitære og politiske behov i regionen. Den påfølgende debatten var i store trekk sammenfallende med Prendergasts orientering. Debatten avdekket betydelig internasjonal bekymring over israelsk bosetting, et tema som tas opp i internasjonale fora i stadig økende grad. Det norske innlegget uttrykte klar støtte til Kvartetten; bekymring over volden, bosettingen og den humanitære situasjonen, og behovet for å handle uavhengig av valgkampen i Israel. Norge trakk dessuten frem positive tegn på at omrisset av en omfattende politisk løsning synes å utkrystallisere seg på begge sider, men at partene hadde behov for ekstern hjelp for å nå fram til en konkret avtale.

UNMISET

USG Sharma redegjorde for utviklingen på Øst-Timor i et åpent møte 14.november. Gjennomgangstemaet var behov for fortsatt utviklingshjelp og viktigheten av gode bilaterale relasjoner til Indonesia. I henhold til planen skal UNMISET fortsatt utfases innen 2004.

Bougainville

USG Prendergast ga en redegjørelse om Bougainville til Sikkerhetsrådet den 21. november. Prendergast rapporterte at fredsprosessen og våpeninnsamlingsprosessen hadde blitt noe forsinket p g a mangel på samarbeid mellom partene. Mangelen på fremgang kunne i følge Prendergast lede til behov for forlengelse av UNPOBs mandat med ytterligere 1 år.

Afghanistan

Sikkerhetsrådet viet møtet den 27. november til spørsmålet om forlengelsen av ISAFs mandat. Tyskland og Nederland hadde bedt om en forlengelse av mandatet for ISAF som en forutsetning for å kunne påta seg lederansvaret for ISAF de neste seks månedene. Dette hang bl.a. sammen med spørsmålet om innenrikspolitisk godkjennelse. Etter at Tyskland og Nederland hadde sagt seg enig i en viss fleksibilitet i spørsmålet når det gjaldt tidsaspektet for lederskapet, vedtok Sikkerhetsrådet enstemmig resolusjonen for forlengelse av ISAFs mandat med ett nytt år fra 20. desember. Det planlagte orienteringsmøtet om Afghanistan 21. november utgikk som følge av paneldebatten i Generalforsamlingen den 18. november. På møtet den 27. understreket Sikkerhetsrådet betydningen av internasjonal støtte til overgangsregjeringens arbeid med etablering av en nasjonal hær og politistyrke, som vil være viktige bidrag til sikkerheten i landet. Fra norsk side har vi ønsket velkommen forlengelsen av mandatet for ISAF, samt tysk-nederlandsk ledelse av ISAF III, etter Tyrkias lederskap av ISAF II. Norge har orientert om at vi vil sende en CIMIC-enhet på 14 – 16 mann til ISAF III, og at Norge støtter oppbyggingen av en afghansk politistyrke med inntil 1 mill Euro.