Markedsføringsloven

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Når ikke annet er bestemt, gjelder loven kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser