Meld. St. 10 (2013–2014)

Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012–2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012–2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa)

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no