Meld. St. 11 (2013-2014) Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 29. november 2013, godkjent i statsråd samme dag.